Бизнес среда в Бургас

Бизнес среда в Бургас

На територията на Община Бургас действат 16083 фирми, в т.ч. 2 285 с чуждестранно участие.

Икономиката на Бургас - PDF извадка за 2008 - 2017

Видовете бизнес по сфери на дейност са: 51% - търговия 23% - услуги 13,5% производство 8% - транспорт 4,5% - строителство Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център.

Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост, хранително-вкусова промишленост и текстилна промишленост .

На територията на Общината са съсредоточени 4 % от фирмите и около 40 % от дълготрайните материални активи (ДМА) на развиващите дейност фирми в страната.

Индикатора на инвестиционната активност за Община Бургас показва, че гъстотата на фирмите е 7% на жител, а на една фирма се падат по 280 хил.лв. ДМА. Община Бургас формира 5,18% от нетните приходи от продажби за страната. Приходите от продажби за общината на един жител са с 20 хил. лв. повече от средната стойност за страната. Тези показатели нареждат Община Бургас на едно от челните места по инвестиционна активност.

Икономиката има разнообразен характер, което прави общината икономически лидер и важен център, за развитието на областта в радиус 150 км. Икономически активните лица по сфера на бизнес в Община Бургас са заети в следните дейности –промишленост - 14,7%, услуги – 39,8 % , транспорт – 9,3 %, търговия – 22,6 %, строителство – 9 %, селско стопанство – 1,4% и други – 3,2%.

Разходите за закупуване на ДМА на фирмите, развиващи дейност на територията на Община Бургас са в размер на 4 118 554 хил. лв.

Приходите от продажби на фирмите за страната са в размер на 206 379 411 хил. лв. – на 1 жител се падат 28 074 лв.

Приходите от продажби на фирмите за Община Бургас – 10 694 931 000 лв. – на 1 жител се падат 48 532 лв.

Преките чуждестранни инвестиции за 2015г. са в размер на 550 млн.лв.

Безработицата в Община Бургас за м. Август е с 5% по ниска от средната за страната.

Откритите нови работни места през 2015г. са 751бр.

Очаква се фактори като разположение, инфраструктурни съоръжения, качеството на човешките ресурси и научният потенциал в перспектива да увеличат значимостта си. По-специално тези фактори на растежа са добре представени в региона. В рамката на националния икономически комплекс Бургаска община ще запази водещото си място над средните нива за страната. Това се отнася главно за промишлеността, транспорта, селското стопанство и търговията.

Очаква се бъдеще развитието на промишлеността да прерасне в ново качество - високо интелектуално високотехнологично, опазващо ресурсите и екологичния баланс, те са приоритет на електронното електротехническото и машинното инженерство, леката и хранителната промишлености.

X