Пазар на труд

Пазар на трудa 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС

 

Относителен дял на заетите по сектори

Сектор

Относителен дял

В това число нови компании

Относителен дял

Производство

11%

Производство

15,54%

Услуги

33%

Услуги

29,76%

Транспорт

13%

Транспорт

9,98%

Търговия

28%

Търговия

24,84%

Строителство

8%

Строителство

10,63%

Селскостопанство

3 %

Селскостопанство

5,17%

Други

4%

Други

4,08%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безработни –  брой безработни- 3557 броя или 2,7%.,

Безработни лица по образователна степен -

30% - с висше образование

53% със средно образование

17% с основно и по-ниско образование

 

Брутна добавена стойност общо – 4 485 млн. лв, за област Бургас, по видове дейности както следва:

  • Услуги – 3205 млн. лв или 71,4%
  • Индустрия – 1102 млн.лв, 24,6%
  • Аграрен сектор – 178млн.лв или 4,0%

 

БВП – общо за 2018г. в област Бургас е 5 172 млн лв. или 4,7% от общият за страната. На човек от населението 12 585лв.

Средна брутна заплата-  1 072лв. 

В частния сектор – 1200 лв.

В обществения сектор – 1028 лв.

 

Придобити ДМА за 2018г в област Бургас 1 101 441 хил.лв.

  • за сгради – 432 676 хил.лв.,
  • за машини – 241 440 хил.лв.,
  • транспортни средства – 142 140 хил.лв.

 

Разходи за придобиване на ДМА  за 2018г област Бургас  общо: 1 228 961 хил. лв

  • за сгради – 468 080 хил.лв.,
  • за машини – 323 260 хил.лв.,
  • транспортни средства – 138 958 хил.лв.

 

Преки чуждестранни инвестиции -  ЗА 2018Г.Област Бургас – 2 059 421,20 В ХИЛ. ЕВРО. За община Бургас – 1 711 641

Нетни приходи от продажба ( хил. лв.)
             - 17 787 145 за област Бургас,

-  13 697 145 за община Бургас

Произведена продукция (хил.лв)
- 13 607 766 за област Бургас,
- 10 995 709 за община Бургас

 

Производство

брой фирми

 %

производство на горива

1

0.22

Производство на машини

18

4.04

Текстилно производство

34

7.62

Мебелно производство

44

9.87

Химическа

31

6.95

Хранително- вкусово

58

13.00

Строителство

93

20.85

Енергетика

26

5.83

Селскостопанство

108

24.22

други

33

7.40

общо

446

100

 

Транспорт

брой фирми

%

Железопътен

1

0.48

Градски , крайградски

7

3.33

Таксиметров

23

10.95

Пътнически сухопътен

21

10.00

Товарен сухопътен

152

72.38

Пътнически морски

3

1.43

Товарен Морски

2

0.95

Пътнически въздушен

1

0.48

общо

210

100

 

Фирми с посреднически функции

Търговско посредничество с  горива

4

5.71

Търговско посредничество с дървен материал

6

8.57

Търговско посредничество с машини, мебели, текстил, селскостопански суровини

7

10.00

Търговско посредничество с разнообразни стоки

53

75.71

 

70

100.00

 

Стр.11/тяло

 

Търговия на дребно

брой фирми

%

Автомобили

42

2.61

Автомобилни части

49

3.04

с хранителни стоки и тютюневи изделия

318

19.73

с нехранителни стоки

353

21.90

със селскостопанска продукция

120

7.44

с автомобилни горива

26

1.61

с електроника

49

3.04

с текстил

294

18.24

строителни материали

28

1.74

стоки за бита

32

1.99

парфюмерия и фармация

101

6.27

друго

187

11.60

втора употреба на стоки

13

0.81

общо

1612

100.00

 

Търговия на едро

брой фирми

%

Автомобилни части

6

1.25

Със селскостопанска продукция

70

14.55

с хранителни продукти

53

11.02

с текстил

23

4.78

с козметични стоки

11

2.29

 фармацевтични продукти

4

0.83

с нехранителни стоки

66

13.72

с едрогабаритни машини и техника

20

4.16

с горива

39

8.11

с строителни материали

45

9.36

с метали

21

4.37

със скрап

11

2.29

друго

112

23.28

общо

481

100.00

 

Строителство

брой фирми

%

Строителство на сгради

294

50.00

Строителство на пътища и самолетни писти

8

1.36

На тръбопроводи, водопроводи, канализации

37

6.29

Електрически и далекосъобщителни мрежи

62

10.54

Довършителни ремонти

121

20.58

Други

66

11.22

общо

588

100

 

Услуги

брой фирми

%

Ремонти

198

4.84

Места за настаняване

127

3.10

Ресторанти и заведения

480

11.72

Издателски дейности

39

0.95

Услуги в ИТ сектора

174

4.25

Финансови, застрахователни и юридически

285

6.96

Недвижими имоти

1005

24.55

Консултантски дейности

157

3.83

Рекламни дейности

65

1.59

Под наем на движими вещи

86

2.10

туристически дейности

56

1.37

Охранителни дейности

21

0.51

Комплексно обслужване на сгради

52

1.27

Архитектурни и инженерни услуги

123

3.00

Образователни и научноизследователски дейности

94

2.30

Здравни услуги и социални

114

2.78

Изкуство и развлечение

118

2.88

Спорт

91

2.22

Фризьорски услуги

182

4.45

Пощенски и куриерски услуги

17

0.42

Посреднически услуги

20

0.49

Химическо почистване

11

0.27

Други

579

14.14

общо

4094

100.00

X