Образование

Бургас като университетски център разполага с две висши училища:

 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомри 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №13 от 04.07. 2013 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 5 години.

Обучението в Университета се осъществява в четири факултета – Факултет по технически наукиФакултет по природни науки, Факултет по обществени науки и Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм.

Обучението се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми.

В структурата на Университета достойно място заемат Департаментът за чуждоезиково обучениеЦентралната научноизследователска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.

 

Бургаски свободен университет (БСУ) е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008.

БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус:

  • БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA).
  • Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка 
  • Работи по 24 договора с университети в Европа за обмен на студенти и преподаватели.
  • Участва в Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ЕCTS).
  • Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации.
  • БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и е институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.

 

X