Образование

За учебна година 2018/2019г.  

 • Детски градини 34
 • Брой учащи - 7157
   
 • Общообразователни училища - 32,
 • брой учащи -15 437

 

 • Професионални  гимназии - 12 професионални  и 5 профилирани
  Брой учащи  - 10 088
 • Висши учебни заведения  2 университета, колежи – 4, 1бр. филиал на Националната Художествена Академия
 • Брой – бр. учащи 4 772 души

Филиал на Националната Художествена Академия:
- бакалавър – 42 студента
- магистър – 5 студента

През 2019г. завършили ученици:

 • В общообразователни училища -153;
 • Професионални и профилирани гимназии – 1754;
 • Във висши училища – 1148.

Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“
-  Факултет по Технически науки – 545 студента;
- Факултет по Обществени науки- 1524 студента;
- Факултет по Природни науки – 546 студента;
- Факултет по Обществено здраве и здравни грижи- 283 студента:
- Факултет по Медицина – 92 студента.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомри 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №13 от 04.07. 2013 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 5 години.

Обучението в Университета се осъществява в четири факултета – Факултет по технически наукиФакултет по природни науки, Факултет по обществени науки и Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм.

Обучението се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми.

В структурата на Университета достойно място заемат Департаментът за чуждоезиково обучениеЦентралната научноизследователска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.

Бургаски свободен университет

- Център по юридически науки – 275 студента;
- Център по икономически и управленски науки -302 студента
- Център по информационни и технически науки – 454 студента
- Център по хуманитарни науки – 704 студента.

Бургаски свободен университет (БСУ) е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008.

БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус:

 • БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA).
 • Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка 
 • Работи по 24 договора с университети в Европа за обмен на студенти и преподаватели.
 • Участва в Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ЕCTS).
 • Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации.
 • БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и е институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.

 

X