ПОКАНА за участие в обществена поръчка, проведена на основание чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП - директно възлагане, с предмет на поръчка: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ за  обект: „Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в ПИ 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, УПИ VII-679, кв.44. по плана ПЗ „Север, гр. Бургас“, с изх. № 41 от 05.06.2020 г. 

Срок за представяне на документи - до 16:30 часа на 07.08.2020 в офиса на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Покана

Ценово предложение по образец

Техническа спецификация