Характеристики на парка

Характеристики на парка

Промишлена зона "Север":

 

В  ПЗ "Север" „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ предлага на потенциалните инвеститори индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на „ПЗ Север“ - гр. Бургас ( цялата с площ 410 дка). Останалата част от територията е предвидена за озеленяване, улици, паркоместа, за изграждането на трафопостове, комплекси за обществено обслужване и други обекти, свързани с успешното функциониране на зоната. Имотите са с различна големина, от 2 до 20 дка, като в зависимост нуждите на инвеститора могат да бъдат групирани - разделяни или обединяване.

Показателите на застрояване съгласно приетият ПУП-ПРЗ на зоната са както следва:

  • Плътност – 60%, при минимална плътност на застрояване - 40 %. 
  • Максимална височина на застрояване – до 20 м.;
  • Кинт – 2.0

Промишлена зона "Юг":

 В началото на 2018 г. ръководството на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД стартира реализацията на Фаза II от своето развитие. Новата територия е разположена в ПЗ "Юг" (Устройствена зона 22 на град Бургас), като общата големина е от около 600 Дка. Самите терени варират от 20 до 160 Дка. 

 

Показателите на застрояване съгласно приетият ПУП-ПРЗ на зоната са както следва:

  • Плътност – 60%, при минимална плътност на застрояване - 40 %. 
  • Максимална височина на застрояване – до 15 м.;
  • Кинт – 3.0
X