Определяне на изпълнител

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001
Публикувано на: петък, 10 март 2017
Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00
Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство на улици от о.т.504 – о.т. 574 – о .т. 551; от о.т. 506 – о.т.575 и от о.т. 574 – о.т.575, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, находящи се в ПЗ „Север“ на гр. Бургас и обособяване на паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно о.т. 504 – о.т.506 – о.т.508 в ПЗ „Север“ на гр. Бургас.“
Лице за контакт: Станимира Вълчанова
Юрисконсулт
тел: 056 820358
факс: 056 820358
Бургас 2017 г.

Електронна преписка

Решение
номер: 04178-2017-0001-285
Дата: 10.03.2017; 17:10 ч.

Обявление
номер: 04178-2017-0001-286
Дата: 10.03.2017; 17:12 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
номер: 04178-2017-0001-
Дата: 10.03.2017; 17:15 ч.

КСС – Приложение 3
номер: 04178-2017-0001-
Дата: 10.03.2017; 17:18 ч.

КС
номер: 04178-2017-0001-
Дата: 10.03.2017; 17:19 ч.

Разяснение 1

номер: 04178-2017-0001-
Дата: 15.03.2017; 16:40 ч.

Проектна документация

номер: 04178-2017-0001-
Дата: 15.03.2017; 17:40 ч.

Съобщение за отлагане отварянето на получените оферти за участие в процедурата

номер: 04178-2017-0001-
Дата: 21.03.2017; 16:59 ч.

Решение за прекратяване

номер: 04178-2017-0001-
Дата:29.03.2017; 16:30

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на
АОП:04178-2017-0001

П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас

На основание чл. 13 „б“, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 71 от 28.09.2015г., „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
1. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът:
1.1. Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;
1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.
2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.
Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава -страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.
3. Получаване на документацията. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2. За информация участниците може да се обръщат към Стамен Стамов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.
4.Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:
4.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;
4.2.Декларации /по образец/: Декларация за запознаване с конкурсните книжа; Декларация за приемане условията на конкурса за избор на обслужващи банки; Декларация за липса на конфликт на интереси; Декларация за неразгласяване на информация;
4.3.Други, подробно изброени в конкурсната документация.
5. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка.
5.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.
5.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:
5.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто: надеждност на платформа за интернет банкиране- 5%, срок за обслужване на разплащателна сметка- 10%, клонова мрежа- 10%, банков рейтинг, съгласно рейтинговата система на Fitch, БАКР- 10%, предоставяне на овърдрафт/кредити на служители- 5%.
5.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто: лихви по депозити – 40% /1-месечен депозит в лева-10%; 3-месечен депозит в лева-10%; 6-месечен депозит в лева-10%; 1-годишен депозит в лева-10%/, платежни и свързани услуги – такси и комисионни – 15% /такса за вътрешнобанкови преводи – 5%; такса за междубанкови преводи – 5%; месечна такса – 5%/, гарантирана сума по депозитни сметки – 5%.
Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна част от конкурсната документация по следните критерии: К1- Интернет банкиране; К2- Срокове за обслужване на разплащателна сметка; К3- Клонова мрежа; К4- Банков рейтинг; К5- Предоставяне на овърдрафт/кредити на служители; К6- Лихви по депозити; К7- Платежни и свързани услуги- такси и комисионни; К8- Гарантирана сума по депозитни сметки.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати ще се извършва по формулата: K= K1 + K2 + K3+ K4 + К5 + К6 + К7 + К8
“Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД попада в приложното поле на Правила за концентрация от Приложение №3 към Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Кандидатите ще бъдат класирани по низходящ ред, като на първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висока комплексна оценка “К”.
Документи за участие в конкурса се получават до 17:00 часа на 02.11.2015 г. от офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 02.11.2015г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2 в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 03.11.2015г. от 14 часа в закрито заседание в офиса на «Индустриален и логистичен парк – Бургас» АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2.

Стамен Стамов
/Изпълнителен директор на
„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

На основание Решение № 1 по точка 1 от проведеното на 21.11.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 37 от 22.11.2013г. и Решение по точка 22 от проведеното на 29.10.2013г. заседение на Общински Съвет на гр. Бургас (Протокол № 28) „Индустриален и логистичен парк- Бургас” АД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

1. Описание на обекта на конкурса- недвижим имот, представляващ УПИ X-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 4952 кв.м., с идентификатор № 07079.605.411, с граници: 07079.605.314, 07079.605.410, 07079.605.403, 07079.605.402, 07079.605.401, 07079.605.412 по К.К. на гр. Бургас, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, отреден за производствено – складова база за промишлени стоки и услуги.

2. Началната цена възлиза на 140 140 лв. /сто и четиридесет хиляди сто и четиридесет/ лева без ДДС.

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Бургас; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

4. Цена за получаване на документацията и условия за оглед . Всеки участник може да придобие конкурсната документация от „ЦАОГ“- Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, на цена 50 лева, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД- клон Бургас. За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Аристид Каравидов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.

5. Депозит за участие – 10 % от стойността на минималната конкурсна цена.

6. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

6.1 Заявление за участие в конкурса – по образец;

6.2.Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че управителя/ите и членове на управителните органи на кандидатите не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани;

6.3.Декларации: Декларация за запознаване с конкурсните книжа – по образец; Декларация за приемане условията на конкурса за покупко-продажба на имота – по образец; Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в конкурса – по образец; Декларация за липса на конфликт на интереси – по образец; Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите – по образец; Декларация, съдържаща срок на валидност на предложението – по образец; Декларация за приемане условията на продажбата на недвижим имот, собственост на Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД- по образец; Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания- по образец; Декларация за неразгласяване на информация- по образец.

6.4. Изложение /свободен текст/ за реализация на инвестиционното намерение на територията на обекта на конкурса.;

6.5. Ценово предложение-  по образец;

6.6. Банково бордеро за закупени  конкурсни книжа;  Банково бордеро за внесен депозит за участие;

6.7. Заверени и одитирани годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството) за последните 3 /три/ календарни години или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година;

6.8.Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект: собствени средства, договори за заем, банкови и други гаранции/достъп до кредитна линия, други документи за финансиране или обезпечения.

6.9.Бизнес план за реализацията на проекта.

7. Други условия на „Индустриален и логистичен парк- Бургас” АД в съответствие с целите на конкурса

7.1. Купувачът следва да поеме следните задължения: да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години; да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП; да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок; да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; да иска изричното съгласие на общото събрание и на Общински съвет – Бургас за прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице.

7.2. Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна  част от конкурсната документация по следните критерии: К1- предлагана цена; К2 –срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията; К3 брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба; K4 – размер на инвестицията.

7.3. След обявяване на спечелилия участник в процедурата страните подписват предварителен договор за покупко-продажба, а впоследствие и договор за продажба в нотариална форма.

Документите за участие в конкурса се закупуват до 17:00 часа на 09.12.2013 г. от „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 16.12.2013г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, до „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 17.12.2013г. в заседателната зала на Община Бургас на адрес:  гр. Бургас. ул.“Александровска “ No 26 от 14 часа.

 

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор/

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС ЗА

ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН-ПАРК-БУРГАС“ АД

 

ОТНОСНО: Провеждане на повторен конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 13б, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол  № 34 от 10.10.2013г. на 29.10.2013г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Бургас, на адрес ул. “Александровска“ 26 се проведе повторния конкурс за избор на обслужващи банки на “Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД.

Съгласно конкурсните критерии, утвърдени с Решение на СД по Протокол № 34 от 10.10.2013г., Конкурсната комисия извърши следното класиране отразено в Протокол № 3 от 29.10.2013г.

1.         „Централна Кооперативна Банка“ АД, с ЕИК: 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 103, представлявано от Изпълнителните директори Ивайло Лазаров Дончев и Георги Димитров Константинов – получило най- висока комплексна оценка „K”, а именно 99 точки.

2.         „Първа Инвестиционна Банка“ АД, с ЕИК: 831094393, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37, представлявано от Изпълнителните директори  Димитър Костов Костов и Васил Христов Стоянов – получило комплексна оценка „K”= 80 точки;

3.         „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, с ЕИК: 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 2, представлявано от Изпълнителните директори- Васил Стефанов Симов и Таня Илиева Керемидчиева- получило комплексна оценка „К“ = 72 точки;

4.         „Обединена Българска Банка“ АД, с ЕИК: 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Света София“ № 5, представлявано от Председателя на СД и Изпълнителен директор Стилиян Петков Вътев и члена на СД и Изпълнителен директор Радка Иванова Тончева- получило комплексна оценка „К“= 71 точки;

5.         „Банка ДСК“ ЕАД, с ЕИК: 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, община „Оборище“, ул. „Московска“ № 19, представлявано от Изпълнителните директори- Диана Дечева Митева и Николай Борисов Борисов- получило комплексна оценка „К“= 56 точки;

6.         „УниКредит Булбанк“ АД, с ЕИК: 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 7, представлявано от Изпълнителните директори- Левон Карекин Хампарцумян и Андреа Казини- получило комплексна оценка „К“= 48 точки;

Съгласно условията на конкурса и извършеното класиране, Съветът на директорите в свое решение определи за спечелили, първите четирима от участниците получили най-висока комлексна оценка „К“, съгласно конкурсните критерии.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса и резултатите от него може да се получи на тел. +359 (0) 876 469246 или в офиса на дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет.2.

С уважение:

Аристид Каравидов

Изпълнителен директор

П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О К А Н А

за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на

„Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас

 

                На основание чл. 13 „б“, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 34 от 10.10.2013г., „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

1. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът:

1.1. Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

 Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

3. Получаване на документацията. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от „ЦАОГ“- Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26. За информация участниците може да се обръщат към Аристид Каравидов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.

4.Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

4.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

4.2.Декларации: Декларация за запознаване с конкурсните книжа- по образец; Декларация за приемане условията на конкурса за избор на обслужващи банки- по образец; Декларация за липса на конфликт на интереси- по образец; Декларация за неразгласяване на информация- по образец;

4.3.Други, подробно изброени в конкурсната документация.

5. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка.

5.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

5.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

5.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто: надеждност на платформа за интернет банкиране- 5%, срок за обслужване на разплащателна сметка- 10%, клонова мрежа- 10%, банков рейтинг, съгласно рейтинговата система на Fitch, БАКР- 10%, предоставяне на овърдрафт/кредити на служители- 5%.

5.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто: лихви по депозити – 40% /1-месечен депозит в лева-10%; 3-месечен депозит в лева-10%; 6-месечен депозит в лева-10%; 1-годишен депозит в лева- 10%/, платежни и свързани услуги- такси и комисионни- 15% /такса за вътрешнобанкови преводи- 5%; такса за междубанкови преводи- 5%; месечна такса- 5%/, гарантирана сума по депозитни сметки- 5%.

Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна част от конкурсната документация по следните критерии: К1- Интернет банкиране; К2- Срокове за обслужване на разплащателна сметка; К3- Клонова мрежа; К4- Банков рейтинг; К5- Предоставяне на овърдрафт/кредити на служители; К6- Лихви по депозити; К7- Платежни и свързани услуги- такси и комисионни; К8- Гарантирана сума по депозитни сметки.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати ще се извършва по формулата: K= K1 + K2 + K3+ K4 + К5 + К6 + К7 + К8

“Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД попада в приложното поле на Правила за концентрация от Приложение №3 към Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Ето защо на първите четири места ще бъдат класирани кандидатите получили най-висока оценка К.

Документи за участие в конкурса се получават до 17:00 часа на 28.10.2013 г. от „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 28.10.2013г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, до „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 29.10.2013г. в заседателната зала на Община Бургас на адрес:  гр. Бургас. ул.“Александровска“ No 26 от 14 часа.

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

 

ДО

„БАНКА ДСК” ЕАД

 

ДО

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

 

ДО

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД

 

                  

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 13б, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решения на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол  № 29 от 05.09.2013г. и Протокол № 31 от 24.09.2013г. на 04.10.2013г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Бургас, на адрес ул. “Александровска“ 26 се проведе конкурс за избор на обслужващи банки на “Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД.

Поради недостатъчния брой редовни подадени оферти от страна на участниците и съгласно условията на конкурса заложени в конкурсната документация, утвърдени с Решения на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол  № 29 от 05.09.2013г. и Протокол № 31 от 24.09.2013г, Ви уведомявам, че провелия се конкурс е прекратен с Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 34 от 10.10.2013г.

 

С настоящото се извинявам за причиненото неудобство и Ви каня, при желание от Ваша страна да участвате в новия конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, който ще се проведе на 29.10.2013г.

 

 

С уважение,

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

“Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

ПОВТОРНА ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О В Т О Р Н А   П О К А Н А

за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на

„Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас

 

                На основание т.4.6 от Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и  Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 31 от 24.09.2013г., „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД обявява повторна покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

1. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът:

1.1. Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

 Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

3. Цена за получаване на документацията. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от „ЦАОГ“- Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, на цена 50 лева, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД- клон Бургас. За информация участниците може да се обръщат към Аристид Каравидов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.

4.Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

4.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

4.2.Декларации: Декларация за запознаване с конкурсните книжа- по образец; Декларация за приемане условията на конкурса за избор на обслужващи банки- по образец; Декларация за липса на конфликт на интереси- по образец; Декларация за неразгласяване на информация- по образец.

4.3. Банково бордеро за закупена конкурсна документация.

4.4. Други, подробно изброени в конкурсната документация.

5. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка.

5.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

5.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

5.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто: надеждност на платформа за интернет банкиране- 5%, срок за обслужване на разплащателна сметка- 10%, клонова мрежа- 10%, банков рейтинг, съгласно рейтинговата система на Fitch, БАКР- 10%, предоставяне на овърдрафт/кредити на служители- 5%.

5.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто: лихви по депозити – 40% /1-месечен депозит в лева-10%; 3-месечен депозит в лева-10%; 6-месечен депозит в лева-10%; 1-годишен депозит в лева- 10%/, платежни и свързани услуги- такси и комисионни- 15% /такса за вътрешнобанкови преводи- 5%; такса за междубанкови преводи- 5%; месечна такса- 5%/, гарантирана сума по депозитни сметки- 5%

                Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна част от конкурсната документация по следните критерии: К1- Интернет банкиране; К2- Срокове за обслужване на разплащателна сметка; К3- Клонова мрежа; К4- Банков рейтинг; К5- Предоставяне на овърдрафт/кредити на служители; К6- Лихви по депозити; К7- Платежни и свързани услуги- такси и комисионни; К8- Гарантирана сума по депозитни сметки.

                Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати ще се извършва по формулата: K= K1 + K2 + K3+ K4 + К5 + К6 + К7 + К8

                На първо място ще бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.

                Документите за участие в конкурса се закупуват до 17:00 часа на 03.10.2013г. от „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 03.10.2013г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, до „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 04.10.2013г. в заседателната зала на Община Бургас на адрес: гр. Бургас. ул.“Александровска“ No 26 от 14 часа.

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О К А Н А

за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на

„Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас

 

                На основание чл. 13 „б“, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 29 от 05.09.2013г., „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

1. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът:

1.1. Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

 Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

3. Цена за получаване на документацията. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от „ЦАОГ“- Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, на цена 50 лева, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД- клон Бургас. За информация участниците може да се обръщат към Аристид Каравидов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.

4.Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

4.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

4.2.Декларации: Декларация за запознаване с конкурсните книжа- по образец; Декларация за приемане условията на конкурса за избор на обслужващи банки- по образец; Декларация за липса на конфликт на интереси- по образец; Декларация за неразгласяване на информация- по образец.

4.3. Банково бордеро за закупена конкурсна документация.

4.4.Други, подробно изброени в конкурсната документация.

5. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка.

5.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

5.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

5.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто: надеждност на платформа за интернет банкиране- 5%, срок за обслужване на разплащателна сметка- 10%, клонова мрежа- 10%, банков рейтинг, съгласно рейтинговата система на Fitch, БАКР- 10%, предоставяне на овърдрафт/кредити на служители- 5%.

5.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто: лихви по депозити – 40% /1-месечен депозит в лева-10%; 3-месечен депозит в лева-10%; 6-месечен депозит в лева-10%; 1-годишен депозит в лева- 10%/, платежни и свързани услуги- такси и комисионни- 15% /такса за вътрешнобанкови преводи- 5%; такса за междубанкови преводи- 5%; месечна такса- 5%/, гарантирана сума по депозитни сметки- 5%

Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна част от конкурсната документация по следните критерии: К1- Интернет банкиране; К2- Срокове за обслужване на разплащателна сметка; К3- Клонова мрежа; К4- Банков рейтинг; К5- Предоставяне на овърдрафт/кредити на служители; К6- Лихви по депозити; К7- Платежни и свързани услуги- такси и комисионни; К8- Гарантирана сума по депозитни сметки.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати ще се извършва по формулата: K= K1 + K2 + K3+ K4 + К5 + К6 + К7 + К8

На първо място ще бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.

Документите за участие в конкурса се закупуват до 17:00 часа на 18.09.2013 г. от „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26.     Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 23.09.2013г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, до „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 24.09.2013г. в заседателната зала на Община Бургас на адрес:  гр. Бургас. ул.“Александровска“ No 26 от 14 часа.

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ VIII-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 10002 кв.м., с идентификатор № 07079.605.409

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

На основание Решение № 1 по точка 1 от проведеното на 16.08.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк— Бургас”АД, Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 26 от 16.08.2013г. и Решение по точка 62 от проведеното на 23.07.2013г. заседение на Общински Съвет на гр. Бургас (Протокол № 26) „Индустриален и логистичен парк- Бургас” АД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

1. Описание на обекта на конкурса- недвижим имот,  представляващ УПИ VIII-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 10002 кв.м., с идентификатор № 07079.605.409, с граници: 07079.605.314, 07079.605.408, 07079.605.407, 07079.605.406, 07079.605.405, 07079.605.404, 07079.605.403, 07079.605.410 по К.К. на гр. Бургас, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, отреден за производствено-складова база за промишлени стоки и услуги.

2. Началната цена е определена от лицензиран оценител и възлиза на 254 400 /двеста петдесет и четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Бургас; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

4. Цена за получаване на документацията и условия за оглед. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от „ЦАОГ“- Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, на цена 50 лева, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД- клон Бургас. За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Аристид Каравидов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.

5. Депозит за участие – 10 % от стойността на минималната конкурсна цена.

6. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

6.1 Заявление за участие в конкурса – по образец;

6.2.Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че управителя/ите и членове на управителните органи на кандидатите не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани;

6.3.Декларации: Декларация за запознаване с конкурсните книжа; Декларация за приемане условията на конкурса за покупко- продажба на имота; Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в конкурса – по образец; Декларация за липса на конфликт на интереси по образец; Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите – по образец; Декларация, съдържаща срок на валидност на предложението; Декларация за приемане условията на продажбата на недвижим имот, собственост на Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД- по образец; Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания- по образец; Декларация за неразгласяване на информация- по образец.

6.4. Изложение /свободен текст/ за реализация на инвестиционното намерение на територията на обекта на конкурса.;

6.5. Ценово предложение-  по образец;

6.6. Банково бордеро за закупени  конкурсни книжа;  Банково бордеро за внесен депозит за участие;

6.7. Заверени и одитирани годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството) за последните 3 /три/ календарни години или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година;

6.8. Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект: собствени средства, договори за заем, банкови и други гаранции/достъп до кредитна линия, други документи за финансиране или обезпечения.

6.9. Бизнес план за реализацията на проекта.

7. Други условия на „Индустриален и логистичен парк- Бургас” АД в съответствие с целите на конкурса.

7.1. Купувачът следва да поеме следните задължения: да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години; да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП; да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок; да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; да иска изричното съгласие на общото събрание и на Общински съвет – Бургас за прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице.

7.2. Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна  част от конкурсната документация по следните критерии: К1- предлагана цена; К2 –срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията; К3 брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба; K4 – размер на инвестицията.

7.3. След обявяване на спечелилия участник в процедурата страните подписват  договор за продажба в нотариална форма.

Документите за участие в конкурса се закупуват до 17:00 часа на 02.09.2013 г. от „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 10.09.2013г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, до „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 11.09.2013г. в заседателната зала на Община Бургас на адрес: гр. Бургас. ул.“Александровска “ No 26 от 14 часа.

 

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ XI-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 4945 кв.м., с идентификатор № 07079.605.412

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

На основание Решение № 3 по точка 3 от проведеното на 25.06.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк— Бургас”АД, Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 26 от 16.08.2013г. и Решение по точка 66 от проведеното на 28.05. и 30.05.2013г. заседение на Общински Съвет на гр. Бургас (Протокол № 24) „Индустриален и логистичен парк- Бургас” АД обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

1. Описание на обекта на конкурса- недвижим имот,  представляващ УПИ XI-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 4945 кв.м., с идентификатор № 07079.605.412, с граници: 07079.605.413, 07079.605.314, 07079.605.411, 07079.605.402, 07079.605.401, 07079.605.415, 07079.605.414 по К.К. на гр. Бургас, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, отреден за производствено-складова база за промишлени стоки и услуги.

2. Началната цена е определена от лицензиран оценител и възлиза на 127 200 /сто двадесет и седем хиляди и двеста/лева без ДДС.

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците.

 Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Бургас; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.  

4. Цена за получаване на документацията и условия за оглед . Всеки участник може да придобие конкурсната документация от „ЦАОГ“- Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, на цена 50 лева, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД- клон Бургас. За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Аристид Каравидов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246.

5. Депозит за участие – 10 % от стойността на минималната конкурсна цена.

6. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

6.1 Заявление за участие в конкурса – по образец;

6.2.Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че управителя/ите и членове на управителните органи на кандидатите не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани;

6.3.Декларации: Декларация за запознаване с конкурсните книжа; Декларация за приемане условията на конкурса за покупко- продажба на имота; Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в конкурса – по образец; Декларация за липса на конфликт на интереси по образец; Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите – по образец; Декларация, съдържаща срок на валидност на предложението; Декларация за приемане условията на продажбата на недвижим имот, собственост на Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД- по образец; Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания- по образец; Декларация за неразгласяване на информация- по образец.

6.4. Изложение /свободен текст/ за реализация на инвестиционното намерение на територията на обекта на конкурса.;

6.5. Ценово предложение-  по образец;

6.6. Банково бордеро за закупени  конкурсни книжа;  Банково бордеро за внесен депозит за участие;

6.7. Заверени и одитирани годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството) за последните 3 /три/ календарни години или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година;

6.8.Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект: собствени средства, договори за заем, банкови и други гаранции/достъп до кредитна линия, други документи за финансиране или обезпечения.

6.9.Бизнес план за реализацията на проекта.

7. Други условия на „Индустриален и логистичен парк- Бургас” АД в съответствие с целите на конкурса.

7.1. Купувачът следва да поеме следните задължения: да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години; да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП; да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок; да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; да иска изричното съгласие на общото събрание и на Общински съвет – Бургас за прехвърлянето на правата, собствеността и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице.

7.2. Определената в решението на Съвета на директорите комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна  част от конкурсната документация по следните критерии: К1- предлагана цена; К2 –срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията; К3 брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба; K4 – размер на инвестицията.

7.3. След обявяване на спечелилия участник в процедурата страните подписват  договор за продажба в нотариална форма.

Документите за участие в конкурса се закупуват до 17:00 часа на 02.09.2013 г. от „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 17:00 часа на 10.09.2013г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в „ЦАОГ“, Община Бургас, на адрес ул. „Александровска“ 26, до „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в запечатан непрозрачен плик. Конкурсът ще се проведе на 11.09.2013г. в заседателната зала на Община Бургас на адрес:  гр. Бургас. ул.“Александровска “ No 26 от 14 часа.

 

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/