Комунални услуги

Електроснабдяване

Тарифна зона   Цена на ел. енергия
в сила от 1 юли 2016г.
лв./кВтч без ДДС
Цена на ел. енергия
в сила от 1 юли 2016г.
€./кВтч без ДДС
Цена на ел. енергия
в сила от 1 юли 2016г.
$./кВтч без ДДС
1. Три скали, в т.ч.        
     Върхова   0,21316 0.10898 0.12358
     Дневна   0,15102 0.07721 0.08755
     Нощна   0,07288 0.03726 0.04225
2. Две скали, в т.ч.        
     Дневна   0,17511 0.08953 0.10152
     Нощна   0,07288 0.03726 0.04225
3. Една скала   0,14316 0.07319 0.08299

 

Клиентите на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД заплащат и следните цени за мрежови услуги: Цена без ДДС лв/кВтч Цена без ДДС €/кВтч Цена без ДДС $/кВтч
Цена за Задължения към Обществото 0.03577 0.01828 0.02073
Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа 0,00845 0.00432 0.00489
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на средно напрежение 0,00805 0.00411 0.00466
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03127 0.01598 0.01812
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение 0.01651 0.00844 0.00957

 

 

   Природен газ

 

  В лв. Без ДДС В евро без ДДС В щатски долар без ДДС
Цена на природен газ на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа 281,08 лв./1000 куб. м. или 30.21 лв./MWh /без акциз и ДДС/. 143.71€/1000куб.м или 15.44€/Mwh/без акциз и ДДС/ 162.95$/1000куб.м или 17.51$/ Mwh/без акциз и ДДС/
цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС) 3.95€/1000nm3(без акциз и ДДС) 4.47$/1000nm3(без акциз и ДДС)

 

Енергийни предприятия Пределни цени при продажба на природен газ от крайните снабдители с включени ценови компоненти: цена на природния газ и цена за снабдяване, както и с включени цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи
Стопански клиенти с равномерно потребление Стопански клиенти с неравномерно потребление Битови клиенти
лв./1000 m3 лв./М\№" лв./1000 m3 лв./М\№" Цена за снабдяване, [лв./клиент лв./1000 m3 лв./М\№" Цена за снабдяване, [лв./клиент
3 "Овергаз Мрежи"АД за територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово 1           545,09 52,08 3,44
до 5 000 m3/год., (до 52 MWh) вкл.     545,09 52,08 3,44      
до 50 000 m3/год., (до 523 MWh) вкл. 460,00 43,95 524,25 50,09        
до 100 000 m3/год., (до 1 047 MWh) вкл. 448,49 42,85 516,97 49,39        
до 200 000 m3/год., (до 2 093 MWh) вкл. 436,96 41,75 509,67 48,69        
до 400 000 m3/год., (до 4 186 MWh) вкл. 425,39 40,64 502,33 47,99        
до 600 000 m3/год., (до 6 279 MWh) вкл. 418,58 39,99 498,00 47,58        
до 800 000 m3/год., (до 8 372 MWh) вкл. 413,74 39,53 494,91 47,28        
до 1 000 000 m3/год., (до 10 465 MWh) вкл. 409,96 39,17 492,49 47,05        
до 2 000 000 m3/год., (до 20 930 MWh) вкл. 398,10 38,03 484,86 46,32        
до 3 000 000 m3/год., (до 31 395 MWh) вкл. 391,00 37,36 480,23 45,88        
до 4 000 000 m3/год., (до 41 860 MWh) вкл. 385,85 36,86 476,83 45,56        
до 5 000 000 m3/год., (до 52 326 MWh) вкл. 381,77 36,47 474,11 45,30        
до 7 000 000 m3/год., (до 73 256 MWh) вкл. 375,44 35,87 469,84 44,89        
до 10 000 000 m3/год., (до 104 651 MWh) вкл. 368,38 35,19 464,96 44,42        
над 10 000 000 m3/год. (над 104 651 MWh) 359,77 34,37 458,82 43,83        
метанстанции до 400 000 m3/год., (до 4 186 MWh) вкл.     411,24 39,29        
метанстанции до 1 000 000 m3/год., (до 10 465 MWh) вкл.     399,96 38,21        
метанстанции над 1 000 000 m3/год. (над 10 465 MWh)     379,05 36,21        

 

 

    4.Process Water Cost – not for domestic water

 

  Цена без ДДС лв/куб.м Цена без ДДС €/куб.м Цена без ДДС $/куб.м
Process Water Cost – not for domestic water   0.21 0.107 0.121

 

  5.Domestic Water Cost

 

  Цена без ДДС лв/куб.м Цена без ДДС €/куб.м Цена без ДДС $/куб.м
Domestic Water Cost   1,14 0,582 0,660
Доплащане за пречистване 0,71-1,07 0,36-0,547 0,411-0,620

 

  6.Waste Water Treatment Cost

 

  Цена без ДДС лв/куб.м Цена без ДДС €/куб.м Цена без ДДС $/куб.м
Waste Water Treatment Cost 0,71-1,07 0,36-0,547 0,411-0,620

 

Питейна вода

 

  Цена без ДДС лв/куб.м Цена без ДДС €/куб.м Цена без ДДС $/куб.м
Domestic Water Cost   1,14 0,582 0,660
Доплащане за пречистване 0,71-1,07 0,36-0,547 0,411-0,620

Обработка на отпадъчни води

  Цена без ДДС лв/куб.м Цена без ДДС €/куб.м Цена без ДДС $/куб.м
Waste Water Treatment Cost 0,71-1,07 0,36-0,547 0,411-0,620
X