Профил на купувача

„Улични ВиК мрежи от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север", гр.Бургас – Етап I - Битов канал PP DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал PP DN/ID 400, PP DN/ID 500, PP DN/ID 600, PP DN/ID 800 с обща дължина 435м"

Уникален номер в регистъра на АОП: 9076728 Публикувано на: петък, 1 юни 2018 Валидно до: понеделник, 18 юни 2018, 17:00 ч. „ИНДУС...

 • Публикувана на: 01.06.2018г.
Преглед

„Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, разположени в част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”, гр. Бургас„

Уникален номер в регистъра на АОП: 9074004 Публикувано на: понеделник, 19 март 2018 Валидно до: понеделник, 29 март 2018, 17:00 ч. „ИН...

 • Публикувана на: 19.03.2018г.
Преглед

Определяне на изпълнител

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001 Публикувано на: петък, 10 март 2017 Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00 Процедура за възлаг...

 • Публикувана на: 10.03.2017г.
Преглед

П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас

На основание чл. 13 „б“, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капи...

 • Публикувана на: 19.10.2015г.
Преглед

Публична покана по ЗОП, Глава осма „А“ с предмет „Строителство на улична дъждовна канализация КЛОН 6 от ПП тръби с обща дължина 202,0м от РШ13 до „Заустване 3”, СКО за УПИ ІV-428 и заустващо съоръжение при „Заустване №3”.

Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на улична дъждовна ка...

 • Публикувана на: 16.07.2015г.
Преглед

Договори по чл. 14 ал. 5 от ЗОП

 • Публикувана на: 30.03.2015г.
Преглед

Вътрешни Правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС„ АД 28.02.2015г. – Дата...

 • Публикувана на: 28.02.2015г.
Преглед

„Строителство на външен напорен канал с канално – помпено съоръжение КПС1

Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на външен напорен канал с ка...

 • Публикувана на: 12.05.2014г.
Преглед

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

На основание Решение № 1 по точка 1 от проведеното на 21.11.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк — Бурга...

 • Публикувана на: 03.12.2013г.
Преглед

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН-ПАРК-БУРГАС“ АД   ОТНОСНО: Прове...

 • Публикувана на: 13.11.2013г.
Преглед

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД   ДО „БАНКА ДСК” ЕАД   ДО „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА...

 • Публикувана на: 14.10.2013г.
Преглед

П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас ...

 • Публикувана на: 14.10.2013г.
Преглед

ПОВТОРНА ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О В Т О Р Н А   П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриален и логистичен парк – Бурга...

 • Публикувана на: 26.09.2013г.
Преглед

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриален и логистичен парк – Бургас ” АД, гр. Бургас ...

 • Публикувана на: 09.09.2013г.
Преглед

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ VI-428, намиращ се в кв. 46 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 3683 кв.м., с идентификатор № 07079.605.501

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРC На основание Решение №1 по точка 1 от проведеното на 25.06.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриале...

 • Публикувана на: 21.08.2013г.
Преглед

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ IV-428, намиращ се в кв. 46 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 3021 кв.м., с идентификатор № 07079.605.499

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС  На основание Решение № 2 по точка 2 от проведеното на 25.06.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриален и...

 • Публикувана на: 21.08.2013г.
Преглед

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ XI-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 4945 кв.м., с идентификатор № 07079.605.412

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС   На основание Решение № 3 по точка 3 от проведеното на 25.06.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриал...

 • Публикувана на: 21.08.2013г.
Преглед

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за продажбата на недвижим имот, представляващ УПИ VIII-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ “Север“ – гр. Бургас, целият с площ 10002 кв.м., с идентификатор № 07079.605.409

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС   На основание Решение № 1 по точка 1 от проведеното на 16.08.2013г. заседание на Общото събрание на „Индустриал...

 • Публикувана на: 21.08.2013г.
Преглед
X