Одобрявам:_______________ ?

 

 

                                           СТАМЕН СТАМОВ

Изпълнителния директор на „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

       

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС -

Етап II – Улична ВиК мрежа“