Уникален номер в регистъра на АОП: 9076728
Публикувано на: петък, 1 юни 2018
Валидно до: понеделник, 18 юни 2018, 17:00 ч.

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС” АД

ОБЯВА, с предмет:

„Улични ВиК мрежи от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север", гр.Бургас – Етап I - Битов канал PP DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал PP DN/ID 400, PP DN/ID 500, PP DN/ID 600, PP DN/ID 800 с обща дължина 435м"

 

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 18.06.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитър" №14, ет.2.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

„Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД

8000, Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет.2

Лице за контакт:

Стамен Стамов – Изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, телефон: 056/820358

Цветелина Николова – Юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, телефон: 056/820358

 

За детайлна информация и достъп до информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:  9076728