Уникален номер в регистъра на АОП:  9090973
Публикувано на: сряда, 01 август 2019
Валидно до: сряда, 12 август 2019 17:00 ч.

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС” АД

ОБЯВА, с предмет:

 

Доставка на обзавеждане и оборудване на административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД

 

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 12.08.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитър" №14, ет.2.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 13.08.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

„Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД

8000, Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет.2

Лице за контакт:

Стамен Стамов – Изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, телефон: 056/820358

 

За детайлна информация и достъп до информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090973