Уникален номер в регистъра на АОП: 04178-2017-0002

Публикувано на: понеделник, 15 май 2017г.

Валидно до: сряда, 21 юни 2017г., 17:00

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по строителство на улици от о.т.504 – о.т. 574 – о .т. 551; от о.т. 506 - о.т.575 – о.т.549 и от о.т. 574 - о.т.575, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, находящи се в ПЗ „Север“ на гр. Бургас и обособяване на паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно о.т. 504 - о.т.506 - о.т.508 в ПЗ „Север“ на гр. Бургас."

Лице за контакт: Станимира Вълчанова

Юрисконсулт

тел: 056 820358

факс: 056 820358

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 04178-2017-0002