Уникален номер в регистъра на АОП: 04178-2019-0001

Публикувано на: вторник 28 януари 2019 г.;  

Валидно до: вторник 26 февруари 2019 г.; 17:00 ч. 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Извършване на дейности по строителство на улица от о.т. 575 - о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, находяща се в ПЗ "Север" на гр. Бургас, включително изграждане на улични ВиК мрежи - Етап II и газоснабдяване.“

Лица за контакт: Стамен Стамов - Изпълнителен директор 

Цветелина Николова - Юрисконсулт

тел: 056 820358

факс: 056 820358

ВАЖНО! Поради допусната техническа грешка, Възложителят е предоставил нов образец на Приложение № 3 "Техническо предложение"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 04178-2019-0001