СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

На основание Решения от проведеното на 13.09.2019г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 7 от 18.09.2019г. и Решение по т.10 от проведеното на 17.07.2019г. заседание на Експертния съвет по устройство на територията на Община Бургас (Протокол № 18), „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години за позиция за поставяне на преместваем обект - павилион с навес за търговия с кафе и закуски, собственост на дружеството, както следва:

I. Описание на обекта: Позиция за поставяне на преместваем обект в поземлен имот с идентификатор 07079.605.527, в кв.43 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, адрес на имота: гр. Бургас, ПЗ Север; вид територия урбанизирана, целия с площ 413кв.м. вид на обекта – павилион с навес - за търговия с кафе и закуски, с площ 30кв.м, маси 15 броя.

II . Минимална начална месечна тръжна цена и стъпка за наддаване , а именно: Начална месечна наемна цена в размер на 504 /петстотин и четири лева/ с вкл. ДДС; Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена на месечния наем.

III . Общи и специални условия на конкурсите и изисквания към участниците: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

IV . Получаване на документация : Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем от датата на публикуване на Заповед № 7 от 18.09.2019г. на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя :

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

V. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена на годишния наем за позиция за поставяне на преместваем обект - павилион с навес за търговия с кафе и закуски, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД-клон Бургас.

VI. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1 . Заявление за участие в търг – приложение № 1; 2. Декларация по образец – приложение № 2; 3. Договор – проект – приложение № 3; 4. Наддавателно предложение – приложение № 4; 5. Схема; 6. Заповед; 7.Банково бордеро за внесен депозит за участие;8.Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник;

VII . Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на търговете:

Документите за участие се получават до 17:00 часа на 02.10.2019. на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя : https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

Документи за участие в търговете се подават най-късно до17:00 часа на 02.10.2019г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2 в запечатан непрозрачен плик. Търговете ще се проведат на 03.10.2019г. в 11:00часа в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111., в 11:00 ч. . За информация и оглед на имотите участниците може да се обръщат към Стамен Стамов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246, който оглед се извършва всеки работен ден след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

Файлове за изтегляне:

ЗАПОВЕД
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
СХЕМА