Строителни и монтажни работи, включващи земни работи и конструкции на  обект: „Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в ПИ 07079.605..679 по КК на гр. Бургас, УПИ VII-679, кв.44. по плана ПЗ „Север, гр. Бургас“

Срок за представяне на документи до 16:30 часа на 16.06.2020 на електронна поща : contact@industrialpark-burgas.bg

Покана 

Ценово предложение по образец

Проекто договор