Buyer profile

ПОКАНА за участие в обществена поръчка, проведена на основание чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП - директно възлагане

ПОКАНА за участие в обществена поръчка, проведена на основание чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП - директно възлагане, с предмет на поръчка: „Доставк...

View

ПОКАНА за участие в обществена поръчка на основание чл. 20 ал. 4 т. 1 от ЗОП - директно възлагана с предмет на поръчка:

“Строителни и монтажни работи, включващи земни работи и конструкции на  обект: „Административна сграда на „Индустриален и логис...

View

Доставка на обзавеждане и оборудване на административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД

Уникален номер в регистъра на АОП:  9090973 Публикувано на: сряда, 01 август 2019 Валидно до: сряда, 12 август 2019 17...

View

Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП: 04178-2018-002 Публикувано на: петък 16 ноември 2018 г.  Валидно до: петък 21 декември 2018 г.; 17:...

View

Доставка на автомобил - категория N1 (съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079428  Публикувано на: сряда, 08 август 2018 Валидно до: сряда, 15  август 2018, ...

View

„Улични ВиК мрежи от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север", гр.Бургас – Етап I - Битов канал PP DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал PP DN/ID 400, PP DN/ID 500, PP DN/ID 600, PP DN/ID 800 с обща дължина 435м"

Уникален номер в регистъра на АОП: 9076728 Публикувано на: петък, 1 юни 2018 Валидно до: понеделник, 18 юни 2018, 17:00 ч. „ИНДУС...

View

„Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, разположени в част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”, гр. Бургас„

Уникален номер в регистъра на АОП: 9074004 Публикувано на: понеделник, 19 март 2018 Валидно до: понеделник, 29 март 2018, 17:00 ч. „ИН...

View

Определяне на изпълнител

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001 Публикувано на: петък, 10 март 2017 Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00 Процедура за възлаг...

View

Вътрешни Правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС„ АД 28.02.2015г. – Дата...

View

„Строителство на външен напорен канал с канално – помпено съоръжение КПС1

Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на външен напорен канал с ка...

View
X