ПОКАНА за участие в обществена поръчка, проведена на основание чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП - директно възлагане, с предмет на поръчка: „Доставка на оградни пана и  портал на обект: „Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в ПИ 07079.605..679 по КК на гр. Бургас, УПИ VII-679, кв.44. по плана ПЗ „Север, гр. Бургас“. с изх. № 33 от 10.06.2020

Срок за представяне на документи - до 16:30 часа на 16.06.2020 на електронна поща: contact@industrialpark-burgas.bg

Покана

Ценово предложение по образец

Проекто-договор