About the zone

ЗА ЗОНАТА

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ предлага на потенциалните инвеститори индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на „ПЗ Север“ - гр. Бургас ( цялата с площ 410 дка). Останалата част от територията е предвидена за озеленяване, улици, паркоместа, за изграждането на трафопостове, комплекси за обществено обслужване и други обекти, свързани с успешното функциониране на зоната. Имотите са с различна големина, от 3 до 40 дка, като в зависимост нуждите на инвеститора могат да бъдат групирани. Показателите на застрояване съгласно приетият ПУП-ПРЗ на зоната са както следва:

· Плътност – 60%;

· Максимална височина на застрояване – до 20 м.;

· Кинт – 2.0

X