9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001
Публикувано на: петък, 10 март 2017
Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00
Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство на улици от о.т.504 – о.т. 574 – о .т. 551; от о.т. 506 – о.т.575 и от о.т. 574 – о.т.575, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, находящи се в ПЗ „Север“ на гр. Бургас и обособяване на паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно о.т. 504 – о.т.506 – о.т.508 в ПЗ „Север“ на гр. Бургас.“
Лице за контакт: Станимира Вълчанова
Юрисконсулт
тел: 056 820358
факс: 056 820358
Бургас 2017 г.

Електронна преписка

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на
АОП:04178-2017-0001