Уникален номер в регистъра на АОП: 9074004
Публикувано на: понеделник, 19 март 2018
Валидно до: понеделник, 29 март 2018, 17:00 ч.

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС” АД

ОБЯВА, с предмет:

„Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, разположени в част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”, гр. Бургас„

 

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 26.03.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитър" №14, ет.2.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 27.03.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

„Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД

8000, Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет.2

Лице за контакт:

Стамен Стамов – Изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, телефон: 056/820358

Станимира Вълчанова – Главен юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, телефон: 056/820358

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - http://www.industrialpark-burgas.bg/bg/obyava/informaciya-za-udaljavane-sroka-za-podavane-na-oferti-chrez--4007

 

За детайлна информация и достъп до информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9074004