Уникален номер в регистъра на АОП: 04178-2018-0001

Публикувано на: понеделник 02 юли 2018 г. 

Валидно до: понеделник 06 август 2018 г. 

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор за обект: Административна сграда на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас."

Лица за контакт: Стамен Стамов - Изпълнителен директор 

Цветелина Николова - Юрисконсулт

тел: 056 820358

факс: 056 820358

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 04178-2018-0001