ДО

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

 

ДО

„БАНКА ДСК” ЕАД

 

ДО

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

 

ДО

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД

 

                  

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 13б, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решения на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол  № 29 от 05.09.2013г. и Протокол № 31 от 24.09.2013г. на 04.10.2013г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Бургас, на адрес ул. “Александровска“ 26 се проведе конкурс за избор на обслужващи банки на “Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД.

Поради недостатъчния брой редовни подадени оферти от страна на участниците и съгласно условията на конкурса заложени в конкурсната документация, утвърдени с Решения на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол  № 29 от 05.09.2013г. и Протокол № 31 от 24.09.2013г, Ви уведомявам, че провелия се конкурс е прекратен с Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД по Протокол № 34 от 10.10.2013г.

 

С настоящото се извинявам за причиненото неудобство и Ви каня, при желание от Ваша страна да участвате в новия конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, който ще се проведе на 29.10.2013г.

 

 

С уважение,

 

Аристид Каравидов

/Изпълнителен директор на

“Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/