СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ

 

На основание Решения от проведеното на 02.10.2018г. заседание на ОС на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Решение на СД на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД по Протокол № 155 oт 03.10.2018г. и Решение по т. 27 от проведеното на 28.08.2018г. заседание на Общински Съвет на гр. Бургас (Протокол № 46), „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, обявява конкурс за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, както следва:

I.Описание на обекта на конкурса: ПИ с идентификатор № 07079.605.687, в кв. 42 на ПЗ “Север“–гр.Бургас, с площ 8940 кв.м, с граници: 07079.605.395, 07079.605.391 07079.605.425, 07079.605.398, и 07079.605.397, 07079.605.393, 07079.605.640 по К.К. на гр. Бургас. 2.Минимална конкурсна цена в размер на 571 800 лв.  без ДДС.

V. Общи и специални условия на конкурсите и изисквания към участниците: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

VI. Цена за получаване на документацията и условия за оглед. Всеки участник може да придобие конкурсната документация от офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2 на цена 50 лева, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД-клон Бургас. За информация и оглед на имотите участниците може да се обръщат към Стамен Стамов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246, който оглед се извършва всеки работен ден след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

VII. Депозит за участие – 10 % от стойността на минималната конкурсна цена за имота.

VIII. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1.Заявление за участие в конкурса - по образец; 2.Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че управителя/ите и членове на управителните органи на кандидатите не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани; 3.Декларации /по образец/: Декларация за запознаване с конкурсните книжа; Декларация за приемане условията на конкурса за покупко-продажба на имота; Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в конкурса; Декларация за липса на конфликт на интереси; Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите; Декларация, съдържаща срок на валидност на предложението; Декларация за приемане условията на продажбата на недвижим имот, собственост на Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД; Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания; Декларация за неразгласяване на информация.4.Изложение /свободен текст/ за реализация на инвестиционното намерение на територията на обекта на конкурса;5.Ценово предложение- по образец;6.Банково бордеро за закупени  конкурсни книжа; Банково бордеро за внесен депозит за участие; 7.Заверени и одитирани годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността (когато е приложимо съгласно Закона за счетоводството) за последните 3 календарни години или съответно междинен финансов отчет/доклад, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година;8.Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на инвестиционния проект: собствени средства, договори за заем, банкови и други гаранции/достъп до кредитна линия, други документи за финансиране или обезпечения;9.Бизнес план за реализацията на проекта;10.Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник; Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК - за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания на държавата и на Община Бургас по смисъла на чл.162 от ДОПК.

IX. Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на конкурсите: 1. Купувачът следва да поеме следните задължения: да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години; да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП; да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок; да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; да иска изричното съгласие на Общото събрание и на Общински съвет – Бургас за прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице; минимална плътност на застрояване – 40%.  При неизпълнение на посочените условия дружеството-продавач има право да развали договора, както и да претендира неустойки, подробно описани в конкурсната документация.При прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общото събрание и Общински съвет – Бургас, същият се прекратява. 2. Определената конкурсна комисия ще оценява предложенията по методика, неразделна част от конкурсната документация по следните критерии, със зададени минимални стойности, подробно описани в конкурсната документация: К1- предлагана цена; К2 –срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията; К3 – брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години; K4 - размер на инвестицията.3. След обявяване на спечелилия участник в процедурата страните сключват договор за покупко – продажба, изготвен в нотариална форма в 7 – дневен срок след представяне от участника на документ за извършено плащане.

              Документите за участие в конкурсите се закупуват до 17:00 часа на 18.10.2018. от офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2. Документи за участие в конкурсите се подават най-късно до 17:00 часа на 18.10.2018г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2 в запечатан непрозрачен плик. Конкурсите ще се проведат на 19.10.2018г. в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2, в 14:00 ч.

Стамен Стамов

              /Изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/