"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас, обявява инвестиционно предложение:
"Изграждане на комплекс за производство на колела, груби оси и оссиметрични продукти".