ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС АД, с ЕИК201847598,  набира оферти  за извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет

на дружеството за 2021 г.

 

Обект на одита

Годишен финансов отчет на „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД

 

Информация за „ИЛПБ” АД:

Наименование Балансова стойност на активите в хил. лв.  Към 31.12. 2020г. Нетни приходи от продажби  в хил. лв.  Към 31.12. 2020г.
ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС АД 28 883 26


Избраният одитор ще сключи:Договори и срокове за провеждане на одита

Договор с „ИЛПБ” АД за извършване на независим финансов одит на неговия годишен финансов отчет.

 

Минимални изисквания към участниците

  1. Да бъде одиторско дружество или регистриран одитор, притежаващи минимален одиторски стаж от 5 (пет) години;
  2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества;
  3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети;
  4. Участникът следва на няма неуредени договорни отношения с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение /неспазване на срокове по договори, сключени с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас/.

Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори, се удостоверява чрез проверка в публичния регистър към КПНРО.

Изпълнението на изискванията по т. 2 и т. 3 се удостоверява с копия от одитираните финансови отчети и издадените одиторски доклади.

 

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:  

Обща цена на одита без ДДС .

Общ брой работни часове за проверка и заверка за одитирания обект.

Общ брой работни часове за текущи консултации, включително в сферата на вътрешния одит.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи спазването на посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в затворен и запечатан  непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: гр. Бургас   ул. „Крайезерна” № 155, ет.2, „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС” АД.

 

За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел.: 0876469349 или на имейл: mail finance@industrialpark-burgas.bg