Нужни са промени в Закона за устройство на територията, засягащи индустриалните зони

Необходима е обща база данни с промишлените терени, за да се ориентират по-лесно инвеститорите

 

"Национална компания индустриални зони" ЕАД (НКИЗ) и четирите национално представени работодателски организации искат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които касаят индустриалните паркове и терени в страната.

Има необходимост от регулиране на дейността на индустриалните зони чрез адекватна нормативна уредба, за което трябват промени в законовите разпоредби. Това бе обсъдено на второто заседание на Консултативния бизнес съвет към НКИЗ, провело се на 8 ноември, съобщават от пресцентъра на "Национална компания индустриални зони" ЕАД.

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес, зам.-председателят на Българска стопанска камара Камен Колев, зам.- председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Никола Зикатанов, парламентарният секретар на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. (КРИБ) Румяна Георгиева и г-жа Михаела Михайлова, юрисконсулт в Българската търговско-промишлена палата, обсъдиха затрудненията, пред които са изправени дружествата, управляващи индустриални комплекси в страната, според настоящото законодателство.

Функциите на индустриалните зони и паркове трябва да бъдат законово дефинирани и регламентирани, е позицията на НКИЗ, Асоциацията на индустриалния капитал, КРИБ и БТПП. На бизнес съвета г-жа Антоанета Барес представи нуждата от въвеждането на понятие за "затворени разпределителни системи" в законодателството. Тя посочи, че е логично инвеститорите да контактуват само с едно дружество – чиято е собствеността на терените, което да влезе в ролята на единен посредник с отделните доставчици на услуги (поддръжка на инфраструктура, ВиК, електрическа мрежа, поддръжка на улично осветление и др.). Страните се договориха НКИЗ да изготви проект на предложения за законови промени в ЗУТ, обосновка към тях и примери за аналогични законови текстове от други държави. Пакетът ще бъде изпратен до работодателските организации за разглеждане и дебат в техните Управителни съвети. Ако се постигне съгласие и принципна единна постановка, ще може съвместно да се предприемат конкретни стъпки към промени в закона. Участниците в срещата обсъдиха и проблеми, свързани със Закона за обществените поръчки. Необосновани и икономически нелогични обжалвания често водят до забавяне на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти дори с години. Бизнес съветът се обедини около мнението, че оптимално процедурните срокове за разглеждане на обжалванията от КЗК и Върховния административен съд е добре да се сведат съответно до 1 и 3 месеца.

Участниците се съгласиха, че трябва да се търси баланс между решението на проблема с некоректните практики при обжалванията и правото на достъп до правосъдие за всекиго. На срещата отново бе дискутирано и създаването на обща база данни с индустриални терени и технологични паркове, собственост на членове на работодателските организации. Г-жа Барес изрази готовност НКИЗ да съдейства за насочването на инвеститорите в България към конкретни зони, отговарящи на нуждите и изискванията им, в които да развиват бизнеса си.

"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България. "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД оперира четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/ и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас. Всички те са със стратегическо местоположение, намират се в райони с наличие на квалифицирана работна ръка и се развиват в области, където са приложими преференциални условия за инвестиране.