ЗА БИЗНЕСА

Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.

  Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху превозните средства за цялата година.

 Удължен е срокът за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % до 30.06.2020 г.

 Освобождават се от заплащане на наем към общината и общинските търговски дружества, търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, за времето, в което са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното извънредно положение.

 Освобождават се от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, както и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти, лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (отм.). Мярката е за обекти, които са затворени на основание заповедта на здравния министър.

  Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз, таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение.

 Изплащане на компенсации за запазване на заетостта.

Агенцията по заетостта приема документи от работодатели за изплащане на компенсации в размер на 60% от осигурителния доход за месец 01.2020 г. за всяко лице, за което е приложен режим за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но не за повече от 4 часа. Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации.

Документи се приемат по електронен път във всички дирекции "Бюро по труда" в страната в периода от 31.03.2020 г. до 21.04.2020 г., включително. Подробна информация е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

 Линк към Агенция по заетостта за изплащане на компенсации за запазване на заетостта

Телефони за контакт с ДБТ Бургас:

 056/81 39 48

 056/81 39 41

 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.

 Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху превозните средства за цялата година.

 Удължен е срокът за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % до 30.06.2020 г.

 Освобождават се от такси за ползване на детски ясли и градини родителите и настойниците на деца, които посещават детски заведения на територията на Община Бургас.

 Сумата, платена за стикер за синя и зелена зона през времето, което не е работила, се прихваща за следващите месеци.

 Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.