Георги Стоев 

В момента може би подценяван като инвестиционна дестинация, Бургас е един от големите градове в България, които имат най-силен скрит потенциал за бързо икономическо развитие. Предстоят времена, в които инвеститорите ще разглеждат Бургас приоритетно пред други региони в страната заради добрите демографски показатели. В широкия регион Бургас (достъпен от население до 45 мин в едната посока) живеят 390 хил. души, от които около 240 хил. са във възрастовата група 20–64 години.

През периода 2020–2035 г. се очаква областта да е с едни от най-стабилните демографски показатели в България, като единствено София се очаква да е с по-добри. В момента Област Бургас е с положителен коефициент на механичен прираст, като само други две области (София област и София-град) са с по-добри показатели. Област Бургас е една от трите области в страната, които успяват да отбележат ръст на работната си сила от началото на финансовата криза през 2008 г. Общият брой на работната сила за този период се е увеличил с над 10 хил. души.

Все още градът няма типичен индустриален профил. Въпреки че бизнес услугите (без строителството) заемат дял около 22% от цялата заетост, колкото е и в Пловдив например, делът на промишлеността е относително малък – само 16.6% – в сравнение с Пловдив и Стара Загора, където той е около 32–34%. Това се компенсира от висок дял на строителството в заетостта – значително по-голям от средното за страната, както и от другите големи трудови пазари в Южна България – София, Пловдив и Стара Загора. Но по-бързият и устойчив икономически растеж ще изисква това да се промени. За Бургас фокусът следва да е към привличане на инвеститори във високотехнологични индустрии, както и производители в традиционните сфери, които обаче оптимизират процесите си така, че да са все по-малко зависими от количеството труд. Важно е да бъдат привлечени предприятия, част от мултинационални компании с изнесени производствени процеси в България, каквито към момента почти липсват в региона. Важно е да се има предвид, че привличането на инвеститори не се изчерпва само с компании, които стъпват за първи път в България, но и установени производители с бази в други български региони. Това може да са както чуждестранни, така и български производители, макар и по-малки, но с много силен експортен потенциал.

За това бъдещо развитие вече са изпълнени много от важните условия. Община Бургас има изпробван успешен модел за развитие и стопанисване на организирана и обслужвана индустриална зона от нов тип – „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ (ИЛП). Основната дейност на дружеството се състои в изграждане, управление и маркетиране на индустриална зона от съвременен тип. Процедурите, сроковете и разходите за инвеститорите са значително съкратени в зоните от нов тип. В примера на ИЛП това произтича от планирането и развитието на инфраструктурата в цялата зона. Нещо повече, ИЛП оказва съдействие на инвеститорите при справяне с процедури за строителство и координация с други органи и комуналните компании. Важно е обаче развитието на още зони от нов тип в близост до магистрала „Тракия“, към които да се насочат индустриални инвестиции на зелено. Общината може още да подобри бизнес климата чрез установяване на „едно гише“ (one-stop shop) за инвеститори за „омекотяване“ на някои административни процеси (местно и централно ниво), както и осигуряване на техническа помощ за по-малките общини, в които също може би ще се развиват индустриални зони.