С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас”

С писмо изх. №ПД-1826(2)/21.06.2022 г., РИОСВ-Бургас определя, че „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас” подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО).

В тази връзка и на основание чл.19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приемаме предложения и препоръки към обхвата на екологичната оценка, съгласно изготвеното задание.

Срок: 14 работни дни.

Задание ДЕО

Адрес за кореспонденция:

Община Бургас

гр. Бургас ул. „Александровска“ 26

Лице за контакти: урб. Николай Цоцомански, Директор Дирекция „Устройство на територията“

Тел: 056 907 285

е-mail: n.tsotsomanski@burgas.bg