ЗАПОВЕД

№ 5/02.02.2023г.

 

На основание и като взех предвид разпоредбата на чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители Приложение №1 от същия правилник и Решение № 2 от проведено на 02.02.2023г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД по Протокол № 3, с което решение се дава съгласие за провеждане на тръжна процедура,

 

Р Е Ш И Х:

 

Откривам  Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на  ел. енергия произведена от „ФЕЦ  ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК“ находящ се на адрес: УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас." ПИ с идентификатор 07079.605.679, ул. „Крайезерна“ 155.

ЗАПОВЕД

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ