Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на улична дъждовна канализация КЛОН 6 от ПП тръби с обща дължина 202,0м от РШ13 до „Заустване 3”, СКО за УПИ ІV-428 и заустващо съоръжение при „Заустване №3”.

Уникален номер в регистъра на АОП: 9043924

Публикувано на: четвъртък, 16 юли 2015 г.

Валидно до: понеделник, 27 юли 2015 г., 23:59

Публична покана по Глава Осма “а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на улична дъждовна канализация КЛОН 6 от ПП тръби с обща дължина 202,0м от РШ13 до „Заустване 3”, СКО за УПИ ІV-428 и заустващо съоръжение при „Заустване №3”.

Електронна преписка

Номер: 9043924

Дата: 16.07.2015

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043924