Уникален номер в регистъра на АОП: 04178-2018-002

Публикувано на: петък 16 ноември 2018 г. 

Валидно до: петък 21 декември 2018 г.; 17:00 ч. 

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас"

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Лица за контакт: Стамен Стамов - Изпълнителен директор 

Цветелина Николова - Юрисконсулт

тел: 056 820358

факс: 056 820358

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 04178-2018-002