Уникален номер в регистъра на АОП: 9079428 
Публикувано на: сряда, 08 август 2018
Валидно до: сряда, 15  август 2018, 17:00 ч.

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС” АД

ОБЯВА, с предмет:

„Доставка на автомобил - категория N1 (съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД

 

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 15.08.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитър" №14, ет.2.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 16.08.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

„Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД

8000, Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет.2

Лице за контакт:

Стамен Стамов – Изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, телефон: 056/820358

Цветелина Николова – Юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, телефон: 056/820358

 

За детайлна информация и достъп до информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079428