Във връзка с постъпили запитвания относно наддавателната стъпка за търгове с обекти: проектен идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас.", изграден в УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“ на гр. Бургас, целият с площ 3000 кв.м, отреден „за друг вид обществен обект, комплекс“, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.605.679 по КККР на гр. Бургас, представляващи: търговски обект, с площ 77,5 м2, банков клон с площ  46 м2, зона за обществено хранене (бистро) с площ 161 м2, "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД Ви информира, че наддавателната стъпка е подробно описана в приложената Заповед за търговете на следния интернет адрес, а именно: https://www.industrialpark-burgas.bg/bg/post/saobshtenie-za-targove-1319, като същата представлява 10 % от началната тръжна цена на годишния наем за всеки отделен имот. 

За допълнителни върпоси, моля обръщайте се към екипа на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД на следните: 

Адрес: гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитър" 14, ет. 2 

тел.: 056/820358