На основание  чл.62, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решения от проведеното на 22.07.2019г. заседание на ОС на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 3 от 08.08.2019г. и Решение по т.34 от проведеното на 25.06.2019г. заседание на Общински Съвет на гр. Бургас (Протокол № 58), „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, удължава се първоначалния срок за  провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството, както следва:

I. Описание на обекта: ПИ с проектен идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас.", изграден в УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“ на гр. Бургас, целият с площ 3000 кв.м, отреден „за друг вид обществен обект, комплекс“, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.605.679 по КККР на гр. Бургас, представляващи: търговски обект, с площ 77,5 м2, банков клон с площ  46 м2, зона за обществено хранене (бистро) с площ 161 м2.

 II.Минимална начална тръжна цена и стъпка за наддаване за всеки отделен имот, а именно:  Начална месечна наемна цена за търговски обект в размер на 8 /осем/ лева/кв.м. с вкл. ДДС; Начална месечна  наемна цена за банков клон в размер на 8 /осем/ лева/кв.м. с вкл. ДДС; Начална месечна наемна цена за заведение за бързо хранене (бистро) в размер на 7 /седем/ лева/кв.м с вкл. ДДС.

III. Общи и специални условия на конкурсите и изисквания към участниците: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

IV. Получаване на документация: Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем от датата на публикуване на Заповед № 3 от 08.08.2019г.  на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя :

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

V. Депозит за участие – 10 %  от началната тръжна цена на годишния наем за всеки отделен имот (търговски обект, с площ 77,5 м2, банков клон с площ  46 м2, зона за обществено хранене (бистро) с площ 161 м2), платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД-клон Бургас.

 

          VI. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление за  участие  в  търг – приложение № 1; 2. Декларация по образец – приложение № 2; 3. Договор – проект – приложение № 3; 4. Наддавателно предложение – приложение № 4; 5. Схема-разпределение; 6. Заповед; 7.Банково бордеро за внесен депозит за участие;8.Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник;

 

         VII. Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на търговете:

   Документите за участие се получават  до 17:00 часа на 23.08.2019. на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя :https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

Документи за участие в търговете се подават най-късно до 17:00 часа на 23.08.2019г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Хаджи Димитър“ 14, ет.2 в запечатан непрозрачен плик. Търговете ще се проведат на 26.08.2019г. в 14:00часа в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111., в 14:00 ч. . За информация и оглед на имотите участниците може да се обръщат към Стамен Стамов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246, който оглед се извършва всеки работен ден след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

ЗАПОВЕД

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - БИСТРО

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - БАНКОВ КЛОН

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

СХЕМА-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ