На основание Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 34 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58),, Заповед № 15 от 30.11.2020 г., „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, обявява процедура за провеждане на публичен  търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството, както следва:

       I.  Споделен обект с обща площ 123,5кв.м, представляващи: търговски обект с площ 77,5 м2 и банков клон с площ  46 м2 , находящ се в административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас АД, разположена в ПИ с идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас.", целият с площ 3000 кв. м, отреден „за друг вид обществен обект, комплекс“, съгласно схема -разпределение.

              II. Минимална начална тръжна цена и стъпка за наддаване:

         Начална месечна наемна цена за Споделен обект с обща площ 123,5 кв.м в размер на 8 /осем/ лева/кв.м. с вкл. ДДС;

          Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена на месечния наем.         

          Търгът да се проведе на 15.12.2020 г. от 11:00 часа в офиса на  „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. ”Крайезерна” № 155, ет.2

III. Общи и специални условия на конкурсите и изисквания към участниците: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

IV. Получаване на документация: Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем от датата на публикуване на Заповед № 15 от 30.11.2020г.  на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД  – Възложителя :

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

V. Депозит за участие – 10 %  от началната тръжна цена на годишния наем за  Споделен обект с обща площ 123,5 кв.м, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД-клон Бургас.

          VI. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление за  участие  в  търг – приложение № 1; 2. Декларация по образец – приложение № 2; 3. Договор – проект – приложение № 3; 4. Наддавателно предложение – приложение № 4; 5. Схема-разпределение; 6. Заповед; 7.Банково бордеро за внесен депозит за участие.

 

         VII. Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на търга:

   Документите за участие се получават  до 16:30 часа на 14.12.2020г. на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя :https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

Документи за участие в търга се подават най-късно до 16:30 часа на 14.12.2020г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Крайезерна“ 155, ет.2 в запечатан непрозрачен плик. Търгът ще се проведе на 15.12.2020г. в 11:00часа в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Крайезерна“ 155, ет.2. За информация и оглед на имотите участниците може да се обръщат към Георги Кузманов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246, който оглед се извършва всеки работен ден след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

Схема - разпределение

Тръжна документация

Заповед

 

Георги Кузманов

                                                                                                    /П/

               /Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/