СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

 

На основание Решения от проведеното на 29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 06 от 18.02.2020 г., „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД, удължава се първоначалния срок за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на 1 брой терминално устройство АТМ/банкомат/, както следва:

I. Описание на обекта: 1 брой терминално устройство АТМ/банкомат/ на площ 2кв.м. , находящ се в гр. Бургас, ул. „Крайезерна“ 155 в Административната сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, във фоайе на партерно ниво, съгласно приложена схема.

II.Минимална начална тръжна цена и стъпка за наддаване: Начална месечна наемна цена за 1 брой терминално устройство АТМ/банкомат/ на площ 2кв.м.. в размер на 100лв. /сто лева/ без вкл. ДДС;

 Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена на месечния наем.

  III. Общи и специални условия на конкурсите и изисквания към участниците: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Управителя/ите и членовете на управителните им органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани.

 IV. Получаване на документация: Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем от датата на публикуване на Заповед № 06 от 18.02.2020г.  на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД  – Възложителя :

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

V. Депозит за участие – 10 %  от началната тръжна цена на годишния наем за 1 брой терминално устройство АТМ/банкомат/, платими по банков път по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД № BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна кооперативна банка“ АД-клон Бургас.

          VI. Списък на документите за участие, които следва да бъдат представени от кандидатите:

          1. Заявление за  участие  в  търг – приложение № 1; 2. Декларация по образец – приложение № 2; 3. Договор – проект – приложение № 3; 4. Наддавателно предложение – приложение № 4; 5. Схема-разпределение; 6. Заповед; 7.Банково бордеро за внесен депозит за участие.

 

          VII. Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на търга:

   Документите за участие се получават  до 16:30 часа на 04.03.2020г.. на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя :https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

Документите за участие в търга се подават най-късно до 16:30 часа на 04.03.2020г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/ в офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Крайезерна“ 155, ет.2 в запечатан непрозрачен плик. Търгът ще се проведе на 05.03.2020г. в 11:00часа в  офиса на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, на адрес ул. „Крайезерна“ 155, ет.2. За информация и оглед на имотите участниците може да се обръщат към Георги Кузманов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246, който оглед се извършва всеки работен ден след представен платежен документ за закупена конкурсна документация.

Заповед

Тръжна документация АТМ /банкомат/

Схема