На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1/обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020г. чл. 15 и следващите от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа),  и в изпълнение на на Решение № 1 по т. 1.2 от проведеното на 07.01.2022 г. заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД обявявам ел. търг както следва:

 

Поземлен Имот с идентификатор 07079.663.766, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 10 000 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Предишен идентификатор 07079.663.721, номер по предходен план: 766, кв.5, парцел XXVII, съседи: 07079.663.740, 07079.663.722, 07079.663.720; 07079.663.765              

Пазарна оценка на обекта извършена от независим оценител: 583 000 лева /петстотин осемдесет и три хиляди/ без вкл. ДДС.

      I.    НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА - Минимална тръжна цена в размер на 583 000 лева /петстотин осемдесет и три хиляди/ без вкл. ДДС.

      II.  СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ - Стъпка на наддаване – 5 830  лв. /пет хиляди, осемстотин и тридесет лева/.

 

      III. ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

      До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

      Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за продажба на имота , при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Община Бургас.   

       Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е установил, че има задължения за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК. Не се сключва и с участник, който има задължения към Община Бургас.

       Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

              

      IV. Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД  в съответствие с целите на търга.

               КУПУВАЧЪТ се задължава след сключване на Окончателния договор, изготвен в нотариална форма:

-             да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

-             да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

-             да започне строителството в имота, предмет на продажбата не по-късно от 8 (осем) месеца от датата на сключване на окончателния договор;

-             да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок по чл.4, т.2;

-             да осигури предложения брой работни места по трудов договор по чл.4, т.3 в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години.

-             да реализира предложената инвестиция по чл.4, т.4 в пълен размер и в предвидените срокове.

-             прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД , при условие, че същото се прави преди реализиране на инвестиционното намерение.

Срокът за реализиране на инвестицията и започване на строителството може да бъде променян само след положително решение на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД по направено писмено и аргументирано искане от страна на КУПУВАЧА.

КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати покупната цена, договорените между страните допълнителни разходи и разноските по сключването на Нотариалната сделка, в размерите и сроковете посочени по-горе.

КУПУВАЧЪТ е длъжен да изпълни Инвестиционното предложение, така както го е описал, приложена към документите му за участие в търга.  В случай че КУПУВАЧЪТ сертифицира проекта, той е длъжен да изпълни Инвестиционното предложение, така както е описано, в заявеното пред Българската агенция за инвестиции.

КУПУВАЧЪТ е длъжен да не извършва промяна в предназначението и ползването на имота в срок от 10 години.

V. УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:

За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Георги Кузманов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246,  който оглед се извършва всеки работен ден до 09.00ч. до  16:30 часа, до датата предхождащ деня на провеждане на търга, след регистрация за участие в търга.

 

VI.  ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

Депозитната вноска, е в размер на 58 300 лв. /петдесет и осем хиляди и триста/,  представляваща 10 % от стойността на минималната тръжна цена за имота,  постъпила по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД, No BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна Кооперативна Банка“ АД- клон Бургас.

 

VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ТЪРГА.

          Срок на валидност на търга – 2 /два/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай, че първия кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

VIII. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ.

Срокът за регистрация за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на търга е 12 /дванадесет/ работни дни, от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича на 23:59 ч на последния ден.

Заповед тръжна документация

IX. ДАТА И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрация на първия кандидат, като започва 13.30 часа. Търгът ще се проведе от 13.30 часа българско време и е с продължителност 1/един/астрономически час.

 

Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://admin.estate-sales.uslugi.io.