На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1/обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020г. чл. 15 и следващите от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа),  и в изпълнение на на Решение № 2 по т. 2 от проведеното на 18.11.2021 г. заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД (Протокол № 4), обявявам електронен търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти, собственост на дружеството, както следва:

I.Описание на обекта на търга: Поземлен имот с идентификатор  07079.663.768, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 9 050 кв.м (девет хиляди и петдесет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор 07079.663.739; номер по предходен план 739, квартал 5, парцел XХVIII-768, при съседи: 07079.663.767 07079.663.745, 07079.663.746, 07079.663.740, 07079.663.664

 

Пазарна оценка на обекта, извършена от независим оценител: 471 600 лева /четиристотин седемдесет и една хиляди и шестстотин/ без вкл. ДДС.

 

II. Минимална тръжна цена -   471 600 лева /четиристотин седемдесет и една хиляди и шестстотин/ без вкл. ДДС.

 

III.  СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ.

Стъпка на наддаване – 4 716  лв. /четири хиляди, седемстотин и шестнадесет лева/.

 

IV.Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците:  До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

      Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за продажба на имота, при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Община Бургас.

       Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е установил, че има задължения за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК. Не се сключва и с участник, който има задължения към Община Бургас.

       Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

        Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на търга

       Купувачът следва да поеме следните задължения: да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години; да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП; да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок; да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; да иска изричното съгласие на Общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД и на Общински съвет – Бургас за прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на трето лице, при условие, че същото се прави преди реализиране на инвестиционното намерение; минимална плътност на застрояване – 40 %; да изпълни инвестиционното предложение така, както го е описал в приложенията към документите му за участие в търга. В случай, че купувачът сертифицира проекта, той е длъжен да изпълни Инвестиционното предложение, така както е описано пред Българската агенция а инвестиции. При неизпълнение на посочените условия, дружеството-продавач има право да развали договора, както и да претендира неустойки, подробно описани в тръбната документация. При прехвърляне на правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД и на Общински съвет-Бургас, същият се прекратява.  

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Георги Кузманов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246,  който оглед се извършва всеки работен ден до 09.00ч. до  16:30 часа, до датата предхождащ деня на провеждане на търга, след регистрация за участие в търга.

 

VI. Депозит за участие – Депозитната вноска, е в размер на 47 160 лв. /четиридесет и седем хиляди, сто и шестдесет/, представляваща 10 % от стойността на минималната тръжна цена за имота,  постъпила по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД, No BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна Кооперативна Банка“ АД- клон Бургас.

          Депозитът за участие следва да е постъпил по горепосочената сметка  най-късно до изтичане на срока за регистрация за участие в търга. Постъпването на депозита по сметката  на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД е условие за допускане за участие в търга и се удостоверява с банково извлечение. Към документите за участие се прилага сканирано копие на банков документ за внесен депозит.

 

 VII. Срок на валидност на търга– 2 /два/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед/решение СД на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай, че първия кандидат се регистрира за участие в електронния тръжна в някой от последните 15/петнадесет/работни дни от срока на валидност на процедурата.

 

VIII.  СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ.

     Срокът за регистрация за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на търга е 12 /дванадесет/ работни дни, от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича на 23:59 ч. на последния ден.

 

IX. ДАТА И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрация на първия кандидат, като започва 13.30часа . Търгът ще се проведе от 13.30часа българско време и е с продължителност 1/един/астрономически час

/uploads//Заповед_тръжна_документация_768.pdf

       Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://admin.estate-sales.uslugi.io.