ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС В ОБХВАТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.390 ПО КККР НА ГР. БУРГАС“, „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗМЕЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.390 ПО КККР НА ГР. БУРГАС“ И „ПУП-ПУР ЗА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.390 ПО КККР НА ГР. БУРГАС”.

съгласно изискванията на чл.20, ал.1, т.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Име: Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

Пълен пощенски адрес: гр. Бургас ул. „Александровска“ 26

Лице за контакти: урб. Николай Цоцомански, Директор Дирекция „Устройство на територията“

Телефон: 056 907 285 е-mail: n.tsotsomanski@burgas.bg

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН

Проекта за Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, наричан по-нататък „плана“ се разработва едновременно с доклада за екологична оценка (EO), която е неразделна част от него. Екологичната оценка и доклада за оценка за степента на въздействие (ДОСВ) с предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ (представен като отделно приложение към ЕО) се изготвят на основание изискванията на РИОСВ-Бургас.

Предложения план разглежда следните изготвени проекти:

  • Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на град Бургас;
  • Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КККР на град Бургас;
  • Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на град Бургас.

 

Основание за изготвяне на настоящите Изменение на Общ устройствен план на гр. Бургас за ПИ №07079.2.390 по КККР на гр. Бургас, ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР за имота са:

 

Разглежданите проектни устройствени планове се изготвят от Община Бургас във връзка със заявена инвестиционна инициатива в обхват на поземлен имот 07079.2.390 и имат за цел създаване на устройствена основа за реализиране на намерението и в подкрепа на предвижданията на общината, територията да се обособи в зона за изграждане на съвременни предприятия за безвредни производства и обслужващи дейности.

 

Финансирането на плановете ще се осъществи със средства на Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД.

 

Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3 от НУРИЕОПП, след приключване на консултациите по чл. 20, ал.1 от Наредбата, ще бъде проведено обществено обсъждане на Екологична оценка и проекта на разглеждания план. Към осъществяването на плана ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

 

ОРГАН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА И ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ

Проектът на „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас” се одобрява с Решение на Общински съвет – гр.Бургас, а Кметът на общината е отговорен за прилагането му.

 

МЯСТО С ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП И ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОЕКТА ЗА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА, ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ НЕЯ

Проектът на „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас” и Доклада за Екологична оценка към него с всички приложения и материали са на разположение на интересуващите се:

  • в офиса на Дирекция „Околна среда“, Община Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул. „Шейново“ № 24, ет.2, стая 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 12.09.2022 г. до 12.10.2022 г.;
  • в сградата на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД с адрес: гр. Бургас, ул. „Крайезерна“ №155, ет.2, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 12.09.2022 г. до 12.10.2022 г.;

 

СРОК ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ

От 12.09.2022 г. до 12.10.2022 г.

 

НАЧИН НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ

Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 12.10.2022 г. на място, по пощата или по имейл на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26; гр. Бургас, ул. „Крайезерна“ №155, ет.2; e-mail: n.tsotsomanski@burgas.bg. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване с материалите по доклада за Екологична оценка, с проекта на плана и всичките им приложения.

 

Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения:

урб. Николай Цоцомански, Директор Дирекция „Устройство на територията“, тел. 056 907 285;

инж.Веселин Шарлопов – ръководител на екипа, изготвил доклада за Екологична оценка към плана за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас”, тел. 0885136585

 

 

Дата: 09.09.2022 г.