На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1/обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020г. чл. 15 и следващите от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа),  и в изпълнение на на Решение № 1 по т. 2.1 от проведеното на 03.05.2022г. заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД (Протокол № 05)

.

 

ЗАПОВЯДВАМ:

         Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот, собственост на „Индустриален и логистичен парк-Бургас АД, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.727,  гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 35540 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.717; 07079.663.671, 07079.663.69, номер по предходен план 727, квартал 2, парцел IX; съседи на имота: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58, съгласно скица №15-871275-26.09.2019 г.

Търгът се провежда чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://admin.estate-sales.uslugi.io .

 

Определям следните параметри за провеждане на търга.

 

          НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА - Минимална тръжна цена в размер на 2 064 055 (два милиона шестдесет и четири хиляди петдесет и пет) лева, без ДДС.

             РАЗМЕР И ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ И КРАЕН СРОК ЗА ВНАСЯНЕТО - Депозитната вноска, е в размер на 206 406 лв. /двеста и шест хиляди и четиристотин и шест лева/, представляваща 10 % от стойността на минималната тръжна цена за имота,  постъпила по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД, No BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна Кооперативна Банка“ АД- клон Бургас.

 

           Депозитът за участие следва да е постъпил по горепосочената сметка  най-късно до изтичане на срока за регистрация за участие в търга. Постъпването на депозита по сметката  на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД е условие за допускане за участие в търга и се удостоверява с банково извлечение. Към документите за участие се прилага сканирано копие на банков документ за внесен депозит.

 

           СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ - Стъпка на наддаване – 20 641 лв. /двадесет хиляди, шестстотин четиридесет и един лева/.

 

           СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ТЪРГА -  Срок на валидност на търга – 2 /два/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай, че първия кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

 

          СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ - Срокът за регистрация за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на търга е 12 /дванадесет/ работни дни, от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича на 23:59 ч. на последния ден.

 

          ДАТА И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрация на първия кандидат, като започва 13.30 часа. Търгът ще се проведе от 13.30 часа , българско време и е с продължителност 1/един/астрономически час.

 

          ВИД НА ТЪРГА - ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

 

         УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Георги Шопов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246,  който оглед се извършва всеки работен ден до 09.00ч. до 16:30 часа, до датата предхождащ деня на провеждане на търга, след регистрация за участие в търга.

 

         УСЛОВИЕ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ ТЪРГА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА         

Въз основа на резултатите от търга, Изпълнителния директор издава Заповед/Решение, с която се определя купувача, продажната цена и условията за нейното плащане, на основание чл.27, ал.2 от Наредбата. Обявеният за спечелил процедурата участник и представителят на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, сключват предварителен договор за покупко-продажба, в 30 /тридесет/-дневен срок след представяне от участника на документ за извършено плащане.

           Всички разходи, свързани с преводите на суми и с участието в търга, както и по прехвърляне на собствеността, върху имотите, включително и местния данък са изцяло за сметка на кандидат - купувача. Спечелилият търга участник дължи върху предложената от него цена законоустановени данъци и такси.

          При неплащане на цената в определения срок, посочен в Заповед/Решение, с което се обявява спечелилия търга участник, последният губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит. В този случай, за спечелил се определя участникът, класиран на второ място в протокола на комисията. Ако участникът, класиран на второ място в протокола на комисията не внесе цената в определения срок, процедурата се прекратява и се насрочва нов електронен търг.

        Заповедта/Решението за определяне на купувач по т. 1 може да се обжалва от заинтересованите участници в търга по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

      Общи и специални условия на търга и изисквания към участниците:-

        До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

       Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за продажба на имота, при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Община Бургас.   

       Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е установил, че има задължения за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК. Не се сключва и с участник, който има задължения към Община Бургас.

       Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

       Оглед на имота може да се извършва на място всеки работен ден до дата, предхождаща деня на провеждане на търга, след регистрация за участие в търга .

     

  Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД в съответствие с целите на търга

Купувачът следва да поеме следните задължения: да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години; да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП; да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора; да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок; да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 години; да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; да иска изричното съгласие на Общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД и на Общински съвет – Бургас за прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на трето лице, при условие, че същото се прави преди реализиране на инвестиционното намерение; минимална плътност на застрояване – 40 %; да изпълни инвестиционното предложение така, както го е описал в приложенията към документите му за участие в търга. В случай, че купувачът сертифицира проекта, той е длъжен да изпълни Инвестиционното предложение, така както е описано пред Българската агенция а инвестиции. При неизпълнение на посочените условия, дружеството-продавач има право да развали договора, както и да претендира неустойки, подробно описани в тръбната документация. При прехвърляне на правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД и на Общински съвет-Бургас, същият се прекратява.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:

 

I. Правила и условия за провеждане на електронен търг.

II. Указания по организацията и провеждането на търга.

III. Изисквания към съдържанието на документацията за участие в електронния търг, включително необходимите документите, които следва да бъдат представяни и приложени към нея.

IV. Условия за задържане и връщане на депозита.

V. Условия и ред за получаване на допълнителна информация за обекта на продажба.

VI. Условия за допускане за участие в търга, които задължително следва да бъдат приети от участниците, за което те представят писмена декларация.

VII. Информационен меморандум

VIII. Приложения - Образци;

-Заявление за участие в търга- по образец-Приложение №1;

 -Декларация за липсата на непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания- по образец - Приложение № 2

            - Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които участникът е работодател- по образец - Приложение 3;

- Декларация за запознаване с тръжните книжа- по образец-приложение №4;

- Декларация за приемане условията на търга за покупко-продажба на имота- по образец-приложение №5;        

- Декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които се участва в търга, както и за платените данъци върху доходи, имущества и печалби, и за финансовото състояние, което характеризира участника в търга като купувач- по образец -Приложение №6 ;

- Писмо за възстановяване на депозита-попълва се банковата сметка, по която ще бъде възстановен внесения депозит на неспечелилите участници в търга- по образец-Приложение №7;

- Декларация за липса на конфликт на интереси - по образец -Приложение №8

          - Декларация за неразгласяване на информация- по образец-Приложение 9

- Декларация за извършен оглед -по образец -Приложение №10

IX. Проект на предварителен договор по чл.19 от ЗЗД;

  • Скица на имота;
  • Удостоверение за данъчна оценка
  • Пазарна оценка;

 

          За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в 3-дневен срок от провеждане на търга.

          Процедурата да се публикува в Електронната платформа за продажба на имоти –на интернет страницата на АППК на адрес - https://estate-sales.uslugi.io.

          Едновременно с публикуването на процедурата в електронната платформа обявление за провеждането на търга се качва интернет страницата на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД

          Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

          Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, за сведение и изпълнение.

 

ЗАПОВЕД

 

……………………….

ГЕОРГИ ИВАНОВ ШОПОВ

/Изпълнителен директор

на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД/