На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1/обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020г. чл. 15 и следващите от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа),  и в изпълнение на на Решение № 1 по т. 1 от проведеното на 09.03.2022 г. заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД (Протокол № 3)

Поземлен имот с идентификатор 07079.605.774,  гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 13 556 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, производствен, складов обект; номер по предходен план: 774, кв.41у парцел II, съседи: 07079.605.386, 07079.605.384, 07079.605.381; 07079.605.654, 07079.605.639, 07079.605.390,  07079.605.554, 07079.605.553

Пазарна оценка на обекта извършена от независим оценител787 000 (седемстотин осемдесет и седем хиляди) лева

      1.    НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА - Минимална тръжна цена в размер на 787 000 (седемстотин осемдесет и седем хиляди) лева без вкл. ДДС.

      2.  СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ - Стъпка на наддаване – 7 870  лв. /седем хиляди, осемстотин и седемдесет/ лева.

 3.ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

      До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

      Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за продажба на имота , при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Община Бургас.   

       Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е установил, че има задължения за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК. Не се сключва и с участник, който има задължения към Община Бургас.

       Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

            4. Други условия на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД  в съответствие с целите на търга.

            КУПУВАЧЪТ следва да поеме следните задължения:

 

- да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

- да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

- да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на «Индустриален и логистичен парк – Бургас» АД и на Общински съвет – Бургас;

- да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет - Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, същият да се прекратява;

- да се предвидят неустойки в размер на 30% от продажната цена на имота общо за всички форми на неизпълнение на задълженията по договора, /за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок; за неосигуряване на предложените работни места; за неизпълнение размера на инвестицията. и др.

5. УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:

За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към Георги Кузманов – изпълнителен директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246,  който оглед се извършва всеки работен ден до 09.00ч. до  16:30 часа, до датата предхождащ деня на провеждане на търга, след регистрация за участие в търга.

 

6.  ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

Депозитната вноска, е в размер на 139 520 лв. /сто тридесет и девет хиляди и петстотин и двадесет лева/, представляваща 10 % от стойността на минималната тръжна цена за имота,  постъпила по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД, No BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна Кооперативна Банка“ АД- клон Бургас.

 

7. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ТЪРГА.

          Срок на валидност на търга – 2 /два/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай, че първия кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

8. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ.

Срокът за регистрация за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на търга е 12 /дванадесет/ работни дни, от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича на 23:59 ч на последния ден.

9. ДАТА И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрация на първия кандидат, като започва 13.30 часа. Търгът ще се проведе от 13.30 часа българско време и е с продължителност 1/един/астрономически час.

ЗАПОВЕД

Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://admin.estate-sales.uslugi.io.