"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД обявява, че има издадено Решение № БС-7-ЕО/30.05.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за план/програма:: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и Х в кв.4А по плана на Промишлена зона "ЮГ-Запад" гр. Бургас (ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена зона "ЮГ-Запад" гр. Бургас" с възложител "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД. 

Изтегли Решение № БС-7-ЕО/30.05.2018 г.