РЕШЕНИЕ № 9  НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, от 09.08.2022г. 

На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1/обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020г. чл. 15 и следващите от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа),  и препоръката на тръжната комисия отразени в Доклада от 09.08.2022г. и  Протокола за проведен търг с явно наддаване от 09.08.2022г.

Решение