На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1/обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020г. чл. 15 и следващите от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа),  и препоръката на тръжната комисия отразени в Доклада от 04.07.2024г. и  Протокола за проведен търг с явно наддаване от 04.07.2024г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

"КОЗЛОДУЙ" ООД за спечелил участник/купувач в процедурата за провеждане на електронен търг №851 чрез Платформата за продажба на имоти, собственост на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, а именно, Поземлен имот с идентификатор 07079.605.799. гр. Бургас, Северна промишлена зона, площ 13 970 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект.

РЕШЕНИЕ