РЕШЕНИЕ

№ 3/02.02.2023г.

 

На основание и като взех предвид разпоредбата на чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители Приложение №1 от същия правилник и Решение № 3 от проведено на 02.02.2023г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД по Протокол № 3,, Експертна оценка за определяне месечна наемна цена на самостоятелен обект (Заведение за обществено хранене) в административна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.605.679.1.5, област Бургас, община Бургас, град Бургас, ул. „Крайезерна“ 155 с което решение се дава съгласие за провеждане на тръжна процедура,

 

Р Е Ш И Х:

 

Откривам  Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 3 /три/ години, на Заведение за обществено хранене с площ  161.23 кв. м , находящ се в  административна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас.", целият с площ 3000 кв. м, отреден „за друг вид обществен обект, комплекс“, съгласно схема -разпределение.

ЗАПОВЕД

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ