З А П О В Е Д

№ 1/25.01.2023г.

На основание Решение от проведено на 24.01.2023г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, Наредбата за условията и реда за  упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, във връзка с Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,

 

О  Т  К  Р  И  В  А  М :

 

            1. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, на Офис 03 с площ  20.00 кв. м , находящ се на втори етаж на административна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас.", целият с площ 3000 кв. м, отреден „за друг вид обществен обект, комплекс“, съгласно схема -разпределение.

Начална месечна наемна цена за Офис 3 с площ – 20.00 кв. м. в размер на 210,00 / двеста и десет/ без вкл. ДДС;

 

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена на месечния наем.

 

Търгът да се проведе на 10.02.2023 г. от 11:00 часа в офиса на  „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. ”Крайезерна” № 155, ет.2.

 Определям депозит за участие в търга, в размер на 10% от началната тръжна цена на годишния наем за офис 3, като депозитната вноска да се внесе по сметка на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД  BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC S CECBBGSF в “ „Централна кооперативна банка“ АД – клон Бургас.

Определям достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем от датата на публикуване на Заповед № 01 от 25.01.2023г.  на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя :

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

  Документацията за  участие на търга се получават до 16:30 часа на  09.02.2023г. на интернет страницата на „Индустриалния и логистичен парк-Бургас“ АД “ – Възложителя: https://www.industrialpark-burgas.bg/bg

         Заявления за участие в търга се подават в офиса на  „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: предмета на имота, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:30 часа на 09.02.2023г.

             Търгът ще се проведе на 10.02.2023г. в 11:00часа в офиса на  „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. ”Крайезерна” № 155, ет.2.

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/, Декларация по образец /приложение №2/, Договор–проект /приложение №3/, Наддавателно предложение /приложение №4/, Схема-разпределение, Банково бордеро за внесен депозит за участие и Заповед.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 24.02.2022г. от 11:00 часа в офиса на  „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. ”Крайезерна” № 155, ет.2 .

Заявление за участие в повторен търг за съответния имот могат да се подават в  офиса на  „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. ”Крайезерна” № 155, ет.2 лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа.

Крайният срок за получаване на документация за участие в повторен търг е до 16:30 часа на 22.02.2023 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторен търг е до 16:30 часа на 23.02.2023г.

Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или  чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

Съобщение за публичния търг да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”.      Заповедта да се обяви на интернет страницата на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Юрисконсулта на дружеството и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, за сведение и изпълнение.

 

 

 

Петър Иванов

 

/Изпълнителен директор на

„Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД/

ЗАПОВЕД

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТ.2

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ