ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ”ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

 

Поземлен имот с идентификатор 07079.605.547,  гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 18 574 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: кв.46, парцел IIV-547, съседи: 07079.605.572, 07079.605.559, 07079.605.441; 07079.605.419, 07079.605.502, 07079.605.501,  07079.605.546

 

Предназначение на поземления имот: за производствен и складов обект.

  1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА НA ТЪРГА:

 

Поземлен имот с идентификатор 07079.605.547,  гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 18 574 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: кв.46, парцел IIV-547, съседи: 07079.605.572, 07079.605.559, 07079.605.441; 07079.605.419, 07079.605.502, 07079.605.501,  07079.605.546          

Пазарна оценка на обекта, извършена от независим оценител: 1 393 000 (един милион триста деветдесет и три хиляди) лева без ДДС.           

 

  1. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА

            Минимална тръжна цена в размер 1 393 000 (един милион триста деветдесет и три хиляди) лева без ДДС.           

 

    3.   РАЗМЕР И ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ И КРАЕН СРОК ЗА ВНАСЯНЕТО.

            Депозитната вноска, е в размер на 139 300 лв. /сто тридесет и девет хиляди и триста/ лева, представляваща 10 % от стойността на началната тръжна цена за имота,  постъпила по IBAN сметка на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД, No BG41 CECB 9790 10D3 2152 01, BIC: CECBBGSF на „Централна Кооперативна Банка“ АД- клон Бургас.

Депозитът за участие следва да е постъпил по горепосочената сметка  най-късно до изтичане на срока за регистрация за участие в търга. Постъпването на депозита по сметката на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД е условие за допускане за участие в търга и се удостоверява с банково извлечение. Към документите за участие се прилага сканирано копие на банков документ за внесен депозит.

 

4. СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ.

        Стъпка на наддаване – 13 935  лв. /тринадесет хиляди, деветстотин тридесет и пет/ лева, представляваща 1% от стойността на началната тръжна цена за имота .

 

5.  СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ТЪРГА.

          Срок на валидност на търга – 2 /два/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай, че първия кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

 

6. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ.

Срокът за регистрация за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на търга е 12 /дванадесет/ работни дни, от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича на 23:59 ч на последния ден.

 

 

7. ДАТА И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрация на първия кандидат, като започва 13.30 часа. Търгът ще се проведе от 13.30 часа българско време и е с продължителност 1/един/астрономически час.

 

8. ВИД НА ТЪРГА. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

 

9. УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ИМОТА, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:

За информация и оглед на имота участниците може да се обръщат към  Изпълнителния директор на дружеството на тел. +359 (0) 876 469246, който оглед се извършва всеки работен ден до 09.00 часа до 16:30 часа, до датата предхождащ деня на провеждане на търга, след регистрация за участие в търга.

 

10. УСЛОВИЕ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ ТЪРГА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

10.1. Въз основа на резултатите от търга, Изпълнителния директор издава Заповед/Решение, с която се определя купувача, продажната цена и условията за нейното плащане, на основание чл.27, ал.2 от Наредбата. Обявеният за спечелил процедурата участник и представителят на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, сключват предварителен договор за покупко-продажба, в 30 /тридесет/– дневен срок след представяне от участника на документ за извършено плащане.

         10.2. Всички разходи, свързани с преводите на суми и с участието в търга, както и по прехвърляне на собствеността, върху имотите, включително и местния данък са изцяло за сметка на кандидат - купувача. Спечелилият търга участник дължи върху предложената от него цена законоустановени данъци и такси.

         10.3.При неплащане на цената в определения срок, посочен в Заповед/Решение, с което се обявява спечелилия търга участник, последният губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит. В този случай, за спечелил се определя участникът, класиран на второ място в протокола на комисията. Ако участникът, класиран на второ място в протокола на комисията не внесе цената в определения срок, процедурата се прекратява и се насрочва нов електронен търг.

        10.4. Заповедта/Решението за определяне на купувач по т.1 може да се обжалва от заинтересованите участници в търга по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

11.ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  

      До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

      Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за продажба на имота, при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Община Бургас.   

       Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е установил, че има задължения за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК. Не се сключва и с участник, който има задължения към Община Бургас.

       Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ И ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ:

 

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО  ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

1. Минимална тръжна цена в размер 1 393 000 (един милион триста деветдесет и три хиляди) лева без ДДС.           

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – до 12 месеца от датата на сключване на договора – 6 000 000 лева; до 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора – 4 000 000 лева.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 100 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на целия комплекс от производства.

4. Размер на инвестицията - не по-малко от 10 000 000 лв. /десет милиона/ лева за 24 месеца от датата на сключване на договора.

5. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

- да използва имота и изградените в него обекти на 100% за дейността, посочена в инвестиционното намерение минимум 5 години;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 12 месеца от датата на промяна предназначението на имота;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на «Индустриален и логистичен парк – Бургас» АД, освен ако не се свързани лица;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена общо за всички форми на неизпълнение задълженията по договора;

V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА НА ПРОДАЖБА 

 

            Информация се получава от Изпълнителния директор на „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД на тел. +359 (0) 876 469246.

            Същевременно може да бъде извършен оглед на имота, който се осъществява с представител на дружеството през всеки работен ден от 09.00ч. до 16:30 часа, до датата предхождащ диня на провеждане на търга, след регистрация за участие в търга.

           Търгът се провежда чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол /АППК/, на адрес: http://admin.estate-sales.uslugi.io .

Заповед за провеждане на електронен търг