„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД ЕИК 201847598, набира оферти за извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Договори и срокове за провеждане на одита Избраният одитор ще сключи: Договор с „ИЛПБ” АД за извършване на независим финансов одит на неговия годишен финансов отчет. Минимални изисквания към участниците

1. Да бъде одиторско дружество или регистриран одитор, притежаващи минимален одиторски стаж от 5 (пет) години;

2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества;

3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети;

4. Участникът следва на няма неуредени договорни отношения с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение /неспазване на срокове по договори, сключени с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас.

Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори, се удостоверява чрез проверка в публичния регистър към КПНРО. Изпълнението на изискванията по т. 2 и т. 3 се удостоверява с копия от одитираните финансови отчети и издадените одиторски доклади. Съдържание и подаване на офертите Офертите трябва да съдържат: Обща цена на одита без ДДС . Общ брой работни часове за проверка и заверка за одитирания обект. Общ брой работни часове за текущи консултации, включително в сферата на вътрешния одит. Място и срок за подаване на офертите: Офертите, заедно с документите, удостоверяващи спазването на посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в затворен и запечатан непрозрачен плик в 14- дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: гр. Бургас ул. „Крайезерна” № 155, ет.2, „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС” АД. За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел.: 0876469349.

Изтеглете обявата:

ОБЯВА