На основание чл.127, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД съобщават, че организират среща за обществено обсъждане на Проект за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас”, както и на изготвените към него доклад за Екологична оценка и Доклад за оценка на степента на въздействие на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 21 октомври 2022г. от 16:00 ч. в голямата зала на Община Бургас с адрес гр. Бургас ул. „Александровска“ №26.

 

Проекта на „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас” и Доклада за Екологична оценка към него с всички приложения и материали са на разположение на интересуващите се:

  • В кабинет 409 в сградата на Общинска администрация на Община Бургас с адрес: гр.Бургас, ул. „Александровска“ № 26, всеки работен ден от 09:00 до 12:00ч и от 13:30 до 17:00 часа до 21.10.2022г. включително;
  • в сградата на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД с адрес: гр.Бургас, ул. „Крайезерна“ №155, ет.2, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до 21.10.2022г. включително.

 

Заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и становища в деловодството на Община Бургас, с адрес гр. Бургас ул. „Александровска“ №26 и Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, с адрес ул. „Крайезерна“ №155, ет.2 до 21.10.2022г., както и при провеждане на самото обществено обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: урб. Николай Цоцомански, Директор Дирекция „Устройство на територията“, тел. 056 907 476, е-mail:

n.tsotsomanski@burgas.bg

 

Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения: урб. Николай Цоцомански, Директор Дирекция „Устройство на територията“, тел. 056 907 476, е-mail: n.tsotsomanski@burgas.bg и Веселин Шарлопов – ръководител на екипа, изготвил доклада за Екологична оценка към плана за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за позмелен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас”, тел. 0884265150.

14.10.2022 г.